Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา นครสวรรค์
สถานที่อบรม จ.เพชรบูรณ์

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

วิทยาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต

นายชัยพร แสงแก้วสุข

224 หมู่ 1 ตำบลศาลาลาย          อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์          67150

087 1941600

วิทยาการจัดการ

บริหารรัฐกิจ

นางสุภานัน  แสงสุก

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์    สาขาหนองไผ่ 789 ถนนสระบุรี-หล่มสัก   ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140

081 7861412

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวสุรีย์พร  แสงจำปา

159 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120

084 8155785

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจ

นางสาวสาริณี 
ธนะประกอบกรณ์

สนง.ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาหนองไผ่
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140

089 1331209

รัฐศาสตร์

แขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นางสาวพิชญาภัคร  ขันตีชู

88 หมู่ 3 ตำบลหลักด่าน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์          67260

085 6510637

วิทยาการจัดการ            

บริหารธุรกิจ

นางรุ่งนภา  พรหมณี

134 หมู่ 1 ตำบลสระกรวด           อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์            67170

089 0901050

นิติศาสตร์ 

นิติศาสตร์

นายชาตรี  วุธนู

67/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก            อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์              67000

081 2807179

รัฐประศาสนศาสตร์

บริหารรัฐกิจ

นายสุชาติ  น้อยคนดี

28/1 หมู่ 3 ถนนพระพุทธบาท     ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000         

056 725418

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางรัตนา ชมมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83   ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

081 6049096

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ธุรกิจการเกษตร

นายวรจักร์  บุญจันทร์

บ.โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
99/9 หมู่ 4 ตำบลกันจุ
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
67160

084 5585490

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

การจัดการผลิตสัตว์

นายสมภาร  จิตนันท์

325/1 ซอย 8 ถนนพระพุทธบาท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

081 9711556

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

พระชาญชัย  เพชรดี

5/2 หมู่  7 ซอยร่วมพัฒนา  
ถนนบุรกรรมโกวิท ตำบลสะเดียง     อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

086 2109143

การจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต

นางสาวกัญฐณา  ต๊ะชา

60 หมู่ 1 ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา     จังหวัดน่าน 55140

085 2675993

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายสุวรรณ์  ดีฤทธิ์

3 หมู่ 3 ตำบปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์          67110

083 9557368

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายทองสุข  พลดงนอก 

54 หมู่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก     ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130

081 9532539

นิติศาสตร์ 

นิติศาสตร์  3  ปี

นายสากล  ฐีตานนท์

58/49 ถนนสันคูเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

081 6430650

มนุษยนิเวศศาสตร์

โภชนาการชุมชน

นางสาวณพัฐอร  รุ่งฤทธิ์ 

โรงพยาบาลหนองไผ่          
655 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก   ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140

089 6416890

มนุษยนิเวศศาสตร์

พัฒนาการเด็กและครอบครัว

นางคนึง  ทัศน์ศิริ

35 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์         67140

081 9713996

ศิลปศาสตร์ 

สารสนเทศทั่วไป

นายวิชาญ  กาจันทร์

221 หมู่ 2 ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์              67000

088 4290903

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

การจัดการการผลิตสัตว์

นายศราวุธ  ลัมวุฒิ

สำนักงานปศุสัตว์ จ.เพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์              67000

081 7070695

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์  4  ปี

นายภูวรินทร์  ขันติมิตร

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
26 ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

085 2722722

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป

จ.ส.อ.ชูชาติ  บุญช่วย

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21/หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้าน  มนุษยธรรมที่ 4 
 99 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

087 3178225

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์ 4ปี

นางสาวนภัสวรรณ แสงวงค์

อบต.วังพิกุล
400 หมู่ 1 ตำบลวังพิกุล        อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

082 1691625

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอนามัยและ   ความปลอดภัย

นางสาวสุขฤทัย 
ดีพราหมณ์

40/1 หมู่ 1 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

085 0717229

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางฐานิญา  อยู่นิยม

442 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

089 8581138

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555