Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา เพชรบุรี
สถานที่อบรม จ.ราชบุรี

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชันสูตรโรค

นายสมบัติ  มั่นอุดมทรัพย์

34 หมู่ 8 ตำบลท่านัด
อำเภอดำเนินสะดวก                 จังหวัดราชบุรี 70130         

081 4487889

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป 2 ปี

นายมรุเดช  คำนวนสิงห์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม 514-515 ตำบลพระประโทน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
73000  

080 4358016

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายธนเดช ไตรสรณะพงษ์

188/1 หมู่ 6 ซอยสาครวิลล่า 1  ถนนพระราม 2
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000   

086 0693914

มนุษยนิเวศศาสตร์

โภชนาการชุมชน 4 ปี

นางสาวอรชิสา  เสาวัง

5 ถนนสำราญอารมณ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000

087 7850109

นิเทศศาสตร์

การประชาสัมพันธ์

นายธงชัย  บุญชู

8 หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง        
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

089 5228672

นิเทศศาสตร์

โฆษณา

นายนิพนธ์ แสงฤทธิ์

29/122 หมู่ 5 ซอยเธียรสวน
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองถนน อำเภอสายไหม กรุงเทพฯ 10220

085 1405688

มนุษยนิเวศศาสตร์

โภชนาการชุมชน 4  ปี

นางสาวศิริรัตน์  แก้วห้อย

78 หมู่ 4 ตำบลวังมะนาว
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
70140         

087 7589256

ศึกษาศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นางสาวรดา  เพ็ชรริง

80 หมู่ 9 ตำบลวัดแก้ว        
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
70160         

          -

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

การจัดการการผลิตพืช

นายกิตติ  เผื่อนบัวผัน

65/1 หมู่ 4 ตำบลบางป่า    
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000                  

089 1337979

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นายบุญน้อม  พระวุธ

บริษัท แอดวานส์ จำกัด       
192/4 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนองอ้อ   อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110         

089 5495503

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ 4 ปี ภาพยนตร์

นายวรพล  เจนวิถีสุข

25 หมู่ 3 ตำบลเบิกไพร      
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี                70110              

083 9130155

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ 4 ปี

นางสาวสายชล  ลงลอย

118/2 หมู่ 11 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140      

087 1666209

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายอ๊าต   กรีฑาเวช

43 หมู่ 5 ตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง   
จังหวัดสุพรรณบุรี 72190

086 6048553

ศึกษาศาสตร์

ปฐมวัยศึกษา

นางมณีวรรณ  คงกระพันธ์

8 หมู่ 9 ตำบลนางแก้ว
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120         

089 5069415

นิติศาสตร์

-

นายนพพงษ์  สนิทรักษา

40/35 ถนนบ้านปากแรต
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี  70110

087 1199048

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางสาวลดาวัลย์
เชาวน์รัตน์

124/41 ซอย 3 ถนนมนตรีสุริยวงศ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000       

086 8008048

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายอภิชาติ  เอี้ยวสุวรรณ

153 หมู่ 3 ตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ       จังหวัดราชบุรี  70160

089 9158965

นิเทศศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

นายอิทธิเดช  กาฬดิษฐ์

76/2 หมู่ 4 ตำบลท้ายหาด
อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม
75000         

086 7950839

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายณัฐวัฒน์  อิษฎานนท์

53/2 ซอย 2 ถนนเขางู
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000

081 5875206
086 1660313

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายรัก  บุตรดิษฐ์

39/1 หมู่ 4 ตำบลคลองเขิน
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
75000                          

089 5407154

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายประมวล ประทุมศรีขจร

108 shop                      
334-335 หมู่ 4    
ถนนดำเนินสะดวก-บางแพ
ตำบลท่านัด  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130         

089 1565705

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางดวงสมร  ปัทมจิตร

118/4 หมู่ 10 ซอยวิศวเสนานิคมถนนเพชรเกษม(เก่า)
ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง      จังหวัดราชบุรี 70000         

081 4566688

บริหารธุรกิจบัณฑิต
นิติศาสตร์บัณฑิต
นิเทศศาสตร์บันฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

การจัดการทั่วไป 2532 นิติศาสตร์ 2547                การประชาสัมพันธ์ 2552 การจัดการศึกษานอกระบบ 2554

ว่าที่ พ.ต.ธำรง
          เกียรติกังวาฬไกล           

13 หมู่ 11-ตำบลวังด้ง  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
                  

         -

วิทยาการจัดการ
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการทรัพยากร
ป่าไม้+สิ่งแวดล้อม

นางแสงตะวัน  ไชยสอน

170 หมู่ 4 ถนนห้วยไผ่-น้ำพุ
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

081 1928357

วิทยาการจัดการ

บริหารรัฐกิจ

นางสาวปทิตตา  คงทรัพย์

46 หมู่ 5  ตำบลเจ็ดเสมียน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   70120             

086 3274164

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์สำนักงาน 4 ปี

นายวินัย  แย้มสำรวล

1/27 ถนนแม้นรำลึก
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

085 2965592

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555