Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา ลำปาง
สถานที่อบรม จ.ลำปาง

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์

นายประดิฐพงษ์  อภิรัชติกุล

183/2 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50200                               

081-9615109
086-1832482

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวกัลยกร  คำหล้า  

202/2 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50100              

081-8837298

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

นายวุฒิศักดิ์  พรมสาร

32 หมู่ 9 ตำบลแม่ถอด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
52160              

082-8807165

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางนันทนา   เห็นคุณความดี

69/5 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
50140              

089-6735501

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายเอกกมล  ทิลาวงค์  

76 หมู่ 4 ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52100         

081-7161375

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

นางอมรรัตน์  ทิลาวงค์ 

76 หมู่ 4 ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52100              

054-827118

ศึกษาศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นายเนติ  ณ นคร

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ลำปาง
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก             อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
52190  

086 4203711

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางณัฎพร  ท้วมเพิ่มทรัพย์

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ลำปาง
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก              อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
52190         

089-8064943

นิเทศศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

นางมาลี  วรรณกูล

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ลำปาง
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก              อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
52190         

089-9516867

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายสมชาย  ฟูไฟติ๊บ  

76/1 หมู่ 14 ตำบลบ้านหลวง   อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่
50160              

085-6882110

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายพูนทรัยพ์  เรืองอินทร์

บ.FETL จำกัด                  
68/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง         อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 60000

080 6209904

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายสุชาติ  จันต๊ะวงศ์      

604 หมู่ 4 ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
52100         

083-5659897

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางสาววิรัฐิรัติกาล     พรหมสิทธิ์

24 ถนนหมู่บ้านทองประเสริฐ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง  52100

081-8505352

ส่งเสริมการเกษตรและ       สหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร 

นายเกษม  ริญญา

39 หมู่ 2 ตำบลสง่าบ้าน
อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 50220      

086-9188437

วิทยาการจัดการ   

การตลาด

นางสาวศุภลักษณ์  ไชยกันยา

76 หมู่ 2 ตำบลเวียงตาล
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
52190

086-1941974

 

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาววชิรญา  วงษ์โสมะ

28/39 หมู่ 15 ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000         

081-5945737

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายสุเมธี  สุดา

300/111  หมู่ 21 ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมือง         จังหวัดลำพูน 51000

           -

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศสำนักงาน

นางรุ่งทิพย์  สายปัญญา  

156/1 หมู่ 9 ตำบลน้ำโว้
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
52150         

081-5314891

วิทยาการจัดการ

การจัดการงานก่อสร้าง

นายสุรศักดิ์  นิลเขต

38 ซอย 2 ถนนวัดม่อนจำศิล
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52000

086-1890506

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายพงศธร  หน่อทอง      

345 หมู่ 3 ตำบลต้นธงชัย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง          52000         

086-1838936

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายจีระนิรันดร์  ปัญญาคง

86 หมู่ 10 ซอย 2 
ถนนเชียงราย-เทิง
ตำบลเชียงเคียน อำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย 57230

086-1835906

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางจันทนา  จิตวิริยานันท์

266/109 หมู่  15  ถนนลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง  
จังหวัดลำปาง 52000         

081-8825233

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางบุศรา  ความหมั่น

95 หมู่ 17 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลพิชัย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52000         

081 1808217

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555