Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา สุโขทัย
สถานที่อบรม จ.สุโขทัย

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

วิทยาการจัดการ

การบัญชี

นางทารา  พยอมหอม

419/35  หมู่ 13 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

089 9602644

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป,การบัญชี

นางพินรัฎ  สีตลวรางค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
108 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี    อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

086 7372669

ศึกษาศาสตร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์

บริหารรัฐกิจ

นางอัจฉรา  สุวรรณศิลป์

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน
1 ถนนเทศบาล 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220

080 6835811

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายชัชวาลย์  จันทรทิพย์

75 หมู่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย       64150

084 9284408

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ 4 ปี

ว่าที่ร้อยตรีนที  เขียวปั้น

222/11 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลุม   อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

081 9534616

ส่งเสริมการเกษตรและ      สหกรณ์

ส่งเสริมเกษตร 4 ปี

นายทรงพล  พูลลาภ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า   สุโขทัย หมู่ 10 ถนนทุ่งทะเลหลวง 
ตำบลบ้านกล้วยปากแคว
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

086 2149361

บริหารธุรกิจ   

การจัดการทั่วไป,บัญชี

นางสาววัลลีย์  เทพทอง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
330 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย     อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

081 0371513

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายวิภาส เตชะชัย

300 หมู่ 8 ถนนสวรรคโลก-เถิน
ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150

084 0489467

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายมาโนช  โทนทอง 

114 หมู่ 8 ตำบลนาเชิงคีรี
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

087 3123783

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ 4 ปี

นายกฤษกร เสลาคุณ

68 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย        64120

081 8128984

มนุษยนิเวศศาสตร์

โภชนาการชุมชน

นางสาวน้ำเพชร  จันทร์เทศ

โรงพยาบาลคีรีมาศ
61 หมู่ 7 ตำบลโตนด
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย           64160

081 5347558

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

นางประภัสสรา  ทองอยู่

221 หมู่  1 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย          64160

089 6407875

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวจารุณี  โสพรมมา

ร้านประทีปสูท
180/19  หมู่ 1 ตำบลลายหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย 64140

084 6256373

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

นางอนัญญา ปัญญาสุขเจิรญ

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย  
ตู้ ป.ณ. 10  ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 64130

087 9789802

ศึกษาศาสตร์

แนะแนว

นางสาวลำพรวน  บัวเผียน

44/1 หมู่  3 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดสุโขทัย 62110

081 7064325

ศึกษาศาสตร์ 

ภาษาไทย

ศึกษาศาสตร์ 

วัดและประเมินผลการศึกษา

ศึกษาศาสตร์  

ประถมศึกษา

วิทยาการจัดการ 

บริหารรัฐกิจ

นางสาวกรรณภา  สุต๋าคำ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
104/80 ตำบลในเมือง
อำเภอในเมือง  จังหวัดพิษณุโลก       65000

081 3797889

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นิเทศศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

นายประเสริฐ  นุดา

16/164 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

089 4388265

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

จ.ส.ต.จักรินทร์  ภูเขียว

จังหวัดทหารบกพิษณุโลก
1 หมู่ 1 ซอยค่ายสมเด็จ
พระณเรศวรมหาราช
ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

081 7300859

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายวรชัย  สุธาพจน์

ตู้ ป.ณ. 56 ปณจ.พิษณุโลก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000

084 8158700

นิติศาสตร์           

นิติศาสตร์

รัฐศาสตร์     

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

ศิลปศาสตร์         

สารสนเทศทั่วไป

นายวิรัลพัชร  บางปลากด

11 หมู่ 8 ตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก 65110

087 3073312

วิทยาการจัดการ   

รัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาการจัดการ 

รัฐประศาสนศาสตร์

นายมณฑล  อักษรนิตย์

38/4 หมู่ 4 ถนนศรีถมอรัตน์
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 65000

081 2840919

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจระดับปริญญาโท

วิทยาการจัดการ

การจัดการงานก่อสร้าง

ส.อ.พิพิศร  ดีแจ้ง

ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
258/2 หมู่ 2 ตำบลสมอแพ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

083 9528169

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาววิมลรัตน์  สมอนาค

86 หมู่ 4 ตำบลท่าไม้
อำเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดกำแพงเพชร 62110

086 0183661

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555