Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนา เพชรบุรี
สถานที่อบรม จ.กาญจนบุรี

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์-E-mail
วิทยาการจัดการ การจัดการงานก่อสร้าง นายชลอ  อนุสุวรรณ 233 หมู่ 16 ตำบลพ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี 72190  081 2971096
CHALOR_SON
 @hotmail.com
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางจินตนา  พุ่มศิริ 7/264 หมู่ 7 ถนนอู่ทอง  ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 71000 089 8362268
034 600787
JINTANA.POO
 @gmail.com
นิติศาสตร์   นายศรีช่วง  วัฒนกิจรุ่งโรจน์ 28-30 ถนนรถไฟ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130  089 6655995
034 561883
WINKRJ@
gmail.com
มนุษยนิเวศศาสตร์ พัฒนาการเด็กและครอบครัว นางสกุลรัตน์  นีระพล 15/23 ถนนไชยชุมพล   ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 71000 089 6142869
034 521627
Zakula.s@
hotmail.com
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นางสาววันเพ็น  สมจินตนากุล 2/14-2/15 ถนนบ้านใต้   ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี 71000 081 9418722
034 511051
 

             ศึกษาศาสตร์

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

การวัดและประเมินผลการศึกษา นางสาวภัทรพร  ปั้นงา 13/4 ถนนไชยชุมพล ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 087 0590297
noo_lovemom
365@
hotmail.com
นิเทศศาสตร์   นางสาวสุรณีย์  แสนยุติธรรม 139 หมู่ 1 ตำบลท่าเสา   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 085 1851507
034 569039
Suranee2006@
hotmail.com
มนุษยนิเวศศาสตร์ โภชนาการชุมชน นางสาวนิตยา  สุวรรณกสิณ 1156 ถนนเพชรเกษม           ตำบลสนามจันทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 082 2971194
nitaya007@
windowslive.
com
มนุษยนิเวศศาสตร์ โภชนาการชุมชน นางทิพภาพร  มณีพันธุ์ 1156 ถนนเพชรเกษม           ตำบลสนามจันทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 086 7691982
 
 
 
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นายนภจร  แสงเมือง 54 หมู่ 5 ตำบลท่านางแนว     อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  40230 085 2928847
noppajohn123
 @hotmail.com
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นายประยงค์ ชตางาม 111 หมู่ 4 ซอยวัดโรมัน ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 086 0645640
 
 
วิทยาการจัดการ การจัดการงานก่อสร้าง นายธนบดี  เทวรักษ์ 351 หมู่ 9 ถนนอู่ทอง   ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 089 5489805
TEE_TEWARAK
 @hotmail.com
นิติศาสตร์   นางสาวปรียานุช  สุทธิรักษา 49/32 หมู่ 6 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 71110 081 5878717
twenty_may@
hotmail.com
นิติศาสตร์   นางสาวภาวิณี  ตันตระกูล 72 หมู่ 6 ตำบลขุนพิทักษ์      อำเภอดำเนินสะดวก   จังหวัดราชบุรี 70130 081 7361572
s_ri30@
hotmail.co.th
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายธนสาร  รุ่งรัตน์ 140/6 หมู่ 4 ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 089 8024778
032 233921
Tum_rungrat@
hotmail.com
มนุษยนิเวศศาสตร์ พัมนาการเด็กและครอบครัว นางสาวนิตติกร  กุลบุตร 27/387 หมู่ 3 ถนนเอกชัย       ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 087 6640502
034 494796
nittikorn_jum@
hotmail.com
นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ นางสาวบุษยา  เหลืองอ่อน 144 หมู่ 5 ตำบลสี่หมื่น       อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 70130 089 9197358
032 345425
bussaya_pla@
hotmail.com
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางนฤมล  อื้อนุเคราะห์ 88/10 หมู่ 5 หมู่บ้านราชพฤกษ์  ถนนราชบุรี-บางป่า ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 084 8011177
awarut54@
gmail.com
นิติศาสตร์   นางสาวศิริรัตน์  ชัยมงคล 212/7 ถนนศรีสุริยวงศ์   ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000  086 0696727
032 325793
 
 
นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ นายเกรียงไกร  จันทบูรณ์ 9/9 ถนนเพชรเกษม  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี 70000 086 1673038
 
 
นิติศาสตร์   นายทวีศักดิ์  พัฒนวัชรกุล 788/21 หมู่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 089 1444153
 
 
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ ด.ต.สุรเกียรติ  ชอนรัมย์ 13 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 081 2918494
 
 
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นายสานิตย์  พัฒนมาศ 204 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 11(1) ถนนกาญจนบุรี-อ่างทอง   ตำบลหนองขาว อำเภอหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 71110 081 3739350
eak_technician @hotmail.com
 
 

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 6/09/2556