Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนา นครศรีธรรมราช
สถานที่อบรม จ.ชุมพร

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์-E-mail
          นิติศาสตร์               นายบุญสวัสดิ์  ชวลิตกุล 237-239 ถนนตลาดใหม่      ตำบลตลาด อำเภอเมือง      จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 081 6765555
077 272316
surath_alai@
hotmail.com
นิติศาสตร์    นางสาวผจงจิตต์            โลหะชัยปรีชากุล 2/5 ถนนปรมินทรมรรคา       ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง   จังหวัดชุมพร 86000 081 3676972
077 511137
 
   วิทยาการจัดการ             การจัดการทั่วไป         รัฐประศาสนศาสตร์ จ่าเอกประธาน  จันทร์ภักดี 2/28 ถนนเขาเงิน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 083 1814407
077 541089
Song8104@
hotmail.com
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป   นางสาวนพรัตน์  ชูกลิ่น 160 ซอยตลาดร้อยล้าน        ถนนทวีสินค้า  ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86000 081 6779370
077 511364
nopparat.net@
hotmail.com
            ศิลปศาสตร์                สารสนเทศทั่วไป    สารสนเทศสำนักงาน นายบัณฑิต  ศิลปสุวรรณ 35/106 หมู่ 2 ซอยหมู่บ้านเจ้าฟ้า 3(เกาะแก้ว) ตำบลเกาะแก้ว    อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 086 7425956
Sabayjijung@
gmail.com
นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชราภรณ์            ยังศรีนาค 46 หมู่ 10 ตำบลสะพลี       อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 080 6734265
Putcha29@
hotmail.co.th
นิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ นางสาวณัฐรดา  จิตมาตย์ 164 หมู่ 1 ตำบลบางหมาก    อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 083 0044303
Nuttrada14@
hotmail.com
มนุษยนิเวศศาสตร์ พัฒนาการเด็กและครอบครัว นางสาวสุภาพร  อันประสิทธิ์ 70/7 หมู่ 4 ซอยทุ่งป่าตาล     ตำบลทะเลทรัพย์ อเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 087 2688451
Jed_ _4@
hotmail.com
นิติศาสตร์   นางสายรุ้ง  อันประสิทธิ์ 11/7 หมู่ 3 ตำบลบางสน      อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 081 2731477
Sairunge_nong
 @hotmail.com
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นางนภัสนันท์  สาลี สนง.สืบศักดิ์ ทนายความและธุรกิจ 47/18 หมู่ 10 ซอยกรมหลวงชุมพร20 ถนนกรมหลวงชุมพร       ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 083 1744205
077 504798
Niti489_Noy@
hotmail.com
 
 
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป   นางพวงเพชร  เทศมาตย์ 284/3 ถนนไตรรัตน์ 4           ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง   จังหวัดชุมพร 86000 081 2737942
077 502771
Jeab_bcca@
hotmail.com
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวอมรา  ทองธานี 158 หมู่ 2 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 089 6450346
jun_2522@
hotmail.com
 
รัฐศาสตร์  ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.ประจวบ             กมลวิริยะวัฒน์ 155 หมู่ 7 ตำบลนาชะอัง      อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 084 9919297
K-PRACHUAB@
hotmail.com
นิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ นายธนวัฒน์  ยกศรี 69/3 หมู่ 7 ตำบลสลุย          อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86140 080 4277583
077 611062
thanawat689@
gmail.com
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นางสีรุ้ง  เกาะเครือ 66 หมู่ 4 ตำบลสองพี่น้อง     อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 085 7937844
Seerung_181@
hotmail.com
รัฐศาสตร์  ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นายบรรจง  ยุวาวุธ 27 หมู่ 8 ตำบลวังตะกอ       อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 080 6484829
 
 

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 6/09/2556