Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนา ลำปาง
สถานที่อบรม จ.เชียงใหม่

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์-E-mail
มนุษยนิเวศศาสตร์

            อาหารโภชนาการ

             และการประยุกต์

นางสาวสมพร  เตชะวงศ์ 150/110 หมู่ 10 ซอย 6         ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    50100 081 9615676
Sompond_tey
 @hotmail.com
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์        การบริหารการปกครองท้องที่ นางยุพิน  ตนมิตร 58 หมู่ 8 ตำบลป่าแดด         อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   50100 081 5312627
 
 
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์        การบริหารการปกครองท้องที่ นางมรกต  แก้วคำมา 51 หมู่ 9 ซอย 8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50100 086 9248235 
 
 
วิทยาการจัดการ บัญชี นางสาวกีรติกาญจน์  คำจิณะ 36/1 หมู่ 2 ตำบลดอนเปา    อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 080 7694975
Keeratikan@
lara@hotmail.
com
มนุษยนิเวศศาสตร์ พัฒนาการเด็กและครอบครัว นางอุไร  พักเรือน 40 หมู่ 9 ตำบลหนองหาร          ถนนเชียงใหม่-พร้าว                 อำแภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 086 1988566
 
 
 
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์        การบริหารการปกครองท้องที่ นายธานี  พงษ์ปัญญา 89 หมู่ 4 ซอยวรโชติ            ถนนท่ามะโอ-ท่ากว้าง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   50140 089 9501103
 
 
 
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์         การบริหารการปกครองท้องที่ นายวิรัช  บัวคุ้ม 52/2 หมู่ 9 ซอยบ้านป่าสักน้อยตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 081 5951664
 
 
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นายอาสาฬ  พีระกันทา 35 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง    ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม      จังหวัดเชียงใหม่  50180 085 7084899
arsarn_yeans
 @hotmail.com
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสิรมการเกษตร นางสาววิจิตตรา  ปาละกุล 9/202 หมู่ 1 ซอย 38            ถนนเชียงใหม่-พร้าว            ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 088 1406566
Wijittra_p
 @hotmail.com
 
 
 
 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ นางวิไลวรรณ จันทร์ขาว 59 หมู่ 9 ตำบลหนองหาร     อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 086 6574821
P.viraiwan@
hotmail.com
viraiwan@
gmail.com
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นายนิรัญ  ใจยอด 671 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110  081 4698701
Nirunfang.cm
 @hotmail.com
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย นางสุวรรณา  คงปัญญา 80 ซอย 4 ถนนราษฎร์บูรณะ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง            จังหวัดลำปาง 52000 089 9994994
054 314069
buana.950@
gmail.com
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ การจัดการการผลิตพืช นายวิทยา ก๋าลือ 141 หมู่ 10 ถนนห้างฉัตร-     เกาะคา  ตำบลปงยากคก     อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 087 1814309
Wittaya_Kalve
 @hotmail.
co.th
รัฐศาสตร์   นายสมบูรณ์  ล่ำต่ำ 151 หมู่ 9 ตำบลแม่สุก        อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 080 4927842
 
 

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 6/09/2556