Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนา ยะลา
สถานที่อบรม จ.ตรัง

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์-E-mail
วิทยาการจัดการ    รัฐประศาสนศาสตร์       การบริหารการปกครองท้องที่ นายวิธวัฒน์  เจ๊ะสัน 35 หมู่ 9 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140 081 698 0978
วิทยาการจัดการ   รัฐประศาสนศาสตร์       การบริหารการปกครองท้องที่ นายณรงค์  ศรีช่วย 48/2 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม  ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 081 7741327
             นิติศาสตร์                ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นายปกรณ์  พงศ์จันทรเสถียร 18 ซอย 4/2 ถนนไชยบุรี      ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 084 7490901
ศิลปศาสตร์ สารสนเทศทั่วไป นางสาวใหม่ลัดดา             คงคาลิหมีน 306 หมู่ 8 ตำบลพะวง         อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 084 3002046
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์ นางสาวกนกวรรณ เพ็ญจันทร์ 113 หมู่ 11 ตำบลน้ำผุด       อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 090 7023445
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ การจัดการการผลิตสัตว์ นายปิยะศักดิ์  บุญเกื้อ 22 หมู่ 7 ตำบลเขาปูน         อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 089 2991063   piyasak_b@     hotmail.com
piyasak@
hotmail.com
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายปรีชา  ตุลยนิษก์ 92 หมู่ 2 ตำบลสมหวัง       อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 085 6727774 081 5991723
ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา นายสานิต  ทองดำ 108 หมู่ 8 ตำบลปรางหมู่     อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 081 7382655   saniteie@       gmail.com
saniteie@
gmail.com
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์   นายชุมพล  ตรังคตระการ 17 หมู่ 4 ตำบลทุ่งกระบือ    อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 084 8593387
วิทยาการจัดการ

       รัฐประศาสนศาสตร์       การบริหารการปกครองท้องที่่

นางจินดามณี  สุขมาก 1 หมู่ 7 ตำบลนาโยงใต้        อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92170 084 6902625
075 219382
 
วิทยาการจัดการ

       รัฐประศาสนศาสตร์       การบริหารการปกครองท้องที่

นายสมพัฒน์  เสนี 23 หมู่ 10 ตำบลนาพละ      อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 087 6243828
ศึกษาศาสตร์ การแนะแนว นางสาวสุฑารัตน์  รอดสั้น 326/5 ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 080 5314029
ศิลปศาสตร์ สารสนเทศทั่วไป นางสาวณัฐรัตน์  บินหมัดหนี 25-35 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2       ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 086 9677409 
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์   นางสาวซาลีขอ  ขุนโชติชู 166 หมู่ 6 ตำบลลำไพล       อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260 089 5979070
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นายเติมศักดิ์  ขวัญเมือง 151 หมู่ 1 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92190 085 6192464
วิทยาการจัดการ

         รัฐประศาสนศาสตร์       การบริหารการปกครองท้องที่

นายเจริญศักดิ์  ชูสง 413 หมู่ 2 ถนน กม.2          น้ำตกไพรวัลย์ ตำบลโคกม่วง       อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 089 9759063
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ ว่าที่ร้อยตรีประสุศร            จงสามัคคีถาวร 85 ซอย 5 ถนนเทศาพัฒนา   ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 087 5120099
Prasusorn_stou @hotmail.com
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวอรอุมา  กุลกั้ง 207/82 ซอย 9 ถนนภาสว่าง    ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 080 5476579
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวจารุวรรณ            จงคุ้มวงศ์สกุล 245 ถนนรัตนอุทิศ 14         ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 089 9779011
sasion2010
 @gmail.com
วิทยาการจัดการ บัญชี นางสาวสายบัว รองยาง 20/3 หมู่ 3 ตำบลทุ่งยาว     อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง    92180 082 2850468
ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นายศักดา  โปฏกรัตน์ 49 หมู่ 10 ตำบลโตนดด้วน  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  93100 081 0944876
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวดาหวัน  เตาวโต 136 หมู่ 14 ตำบลฉลุง        อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  91140 086 9650432
dawan_mydear
 @hotmail.com

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 6/09/2556