Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนา สุโขทัย
สถานที่อบรม จ.พิษณุโลก

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์-E-mail
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์        การบริหารหารปกครองท้องที่ นายนเรศ  แก้วมณี 4/6 หมู่ 6  ตำบลในเมือง      อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 089 5625087
 
 
นิติศาสตร์   นายมนต์ชัย  บุษบา 168/13 ถนนหน้าเมือง         ตำบลเมืองสวรรคโลก            อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 083 1651211
055 623080
 
 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายสราวุฒิ  หนองหลวง 8 หมู่ 3 ตำบลหนองหลวง     อำเภอลานกระบือ            จังหวัดกำแพงเพชร 62170 084 3274194
 
 
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ พันโทสถิตย์  พลปรีชา 9/15 ถนนมิตรภาพ             ตำบลในเมือง อำเภอเมือง     จังหวัดพิษณุโลก 65000 083 4127275
 
 
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นายดาเรศ  มีตาล 109/10 ซอยพอเพียง            ถนนดำริพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 088 4201605
injun@
windows.live.
com
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นายชนันท์พล  เชื้อรอด 211 ถนนสีหราชเดโชชัย        ตำบลในเมือง อำเภอเมือง     จังหวัดพิษณุโลก 65000 086 7888500
 
 
นิติศาสตร์   ร้อยเอกสมภพ  ทรงประดิษฐ์ 347/3 หมู่ 7 ตำบลสมอแข    อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 084 0487105
 
 
รัฐศาสตร์  ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์  นายมารุต  จงแจ้ง 124/2 หมู่ 5 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 089 2719725
055 297268
 
รัฐศาสตร์   นายประสงค์  อินทร์หอม 156/1 หมู่ 8 ตำบลวังทอง    อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 084 3819176
prasong2510@
hotmail.com

           วิทยาการจัดการ                     รัฐศาสตร์                     นิติศาสตร์

การจัดการทั่วไป        นายชเนรินทร์  ดาทอง 59 หมู่ 3 ตำบลบานนา        อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 087 1996604
kola69999@
hotmail.com
ศึกษาศาสตร์ ปฐมวัยศึกษา นางประนอม  จันทร์เงิน 251 หมู่ 2 ตำบลโตนด       อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160 089 6448491
Tong ning7140
 @hotmail.com
นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง นางมาลัย  เครือญาติ 63/3  ซอย 1 ถนนพระองค์ขาว  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 65000 087 2007294
d.j ying@
hotmail.com
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ นางสาวเบญญา สมาธิ 137 หมู่ 4 ถนนพิษณุโลก-วังทองตำบลสมอแข อำเภอเมือง     จังหวัดพิษณุโลก 65000 089 7036227
asongkei@
hotmail.com
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป นางสาวใจจุฬา  คุ้มคง 300/279 หมู่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 086 9346663
 
 
ศึกษาศาสตร์ การศึกษานอกระบบ นางสาวสุกฤตา  คลังวิเชียร 28/1 ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง     จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 085 9236777
055 413912
SUKRITTA2@
gmail.com
นิติศาสตร์   นายพรชัย  พุ่มมี 75/38 หมู่ 4 ถนนบึงพระจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 089 4391295
055 258890
 
ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการศึกษา นายผจงเกียรติ  จีนสลุต 125/2 หมู่ 1ถนนมิตรภาพ    ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 65130 087 5631594
PJK_8395@
hotmail.com
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป นางจันทนา  ขวัญคุ้ม 189 ซอยร่วมใจ ตำบลท่าทอง      อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   65000 086 2091973
055 218569
Pu.Kem@
hotmail.com
ศึกษาศาสตร์ ปฐมวัยศึกษา นางสาวสุวภัทร  เดชก้อง 96/3 หมู่ 1 ตำบลผาเลือด 087 1958042
      อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
      53150  

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 6/09/2556