Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนา จันทบุรี
สถานที่อบรม จ.ระยอง

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์-E-mail
วิทยาการจัดการ บริหารรัฐกิจ นายกานต์  นามกิ่ง 194 หมู่ 4 ตำบลกระแสบน    อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 088 9275972
The kant-
Klang@
hotmail.com
ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการศึกษา นางสาวจันทร์เพ็ญ  วิสุวงษ์ 9/43 หมู่ 2 ซอย 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง     จังหวัดระยอง 21130 087 6143851
038 601066
 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นางทิวาภรณ์  กมลแสน 94/37 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20151 082 2573196
 
 
มนุษยนิเวศศาสตร์ พัฒนาการเด็กและครอบครัว นางสาวอัญชลี  วงษ์ปัตตะ 68/77 หมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์   อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    20110 089 8535568
038 325 889
Peng_mei_li@
hotmail.com
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายอุดม  ศรีหาภูธร 154/25 ถนนสุขุมวิท            ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 087 9511995
Udom_Sriha@
hotmail.com
นิติศาสตร์   นายสุเทพ  สาระกูล 81/3 หมู่ 4 ถนนอ่างศิลา       ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง    จังหวัดชลบุรี 20000 081 1549652
038 397738
Suthep Sarakul
 @hotmail.com
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นายสมชาย  เจริญชัย 178 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา   ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง        จังหวัดชลบุรี 20000 084 1258283
COMSGURU@
gmail.com
วิทยาการจัดการ การตลาด นางสาวปุญณิศา  เจริญภูมิ 439/2 หมู่ 14 ซอยคลองเตย 1ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 081 7824131
Punnisa_ked@
hotmail.com
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายยุทธนา  เจียระไนพงศ์ 194/45 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 081 7236455
038 421805
jyuthana@
yahoo.com
ศึกษาศาสตร์ แนะแนวการศึกษา นางสาวเพ็ญโสภา  ยะภักดี 8/1 หมู่ 1 ตำบลเนินทราย      อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 089 4524769
noknicka@
gmail.com
 
 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายบุญจันทร์  เชื้อแก้ว 1/167 หมู่ 3 ซอย 3            ถนนหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 081 9967739
Boonchan70@
hotmail.co.th
นิติศาสตร์   นางสาวพรนภา  อุ่นสมัย 185/222 หมู่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 089 8428114
im_hihi@
hotmail.com
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร พ.จ.อ.ธวัชชัย  วิลาศรี 2184/42  หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 086 0389973
 
 
มนุษยนิเวศศาสตร์ โภชนาการชุมชน นางสาวนวพันธ์  ศรีวงษ์ 232/17 หมู่ 1 ซอยคลองขุด    ถนนนาตาขวัญ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  21000 090 1088598
 
 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ การจัดการการผลิตพืช นายวุฒิชัย  รังสะกินนิน 68/19 หมู่ 11 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 089 0947388
 
 
นิติศาสตร์   นายจักรพงษ์  วังบอน 566 หมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110 089 7835092
Nongoeiy@
gmail.com
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายบรรเจิด  จำปีเรือง 38/26 ซอยมาบยา 2            ถนนมาบยา ตำบลมาบตาพุด   อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 089 5450919
 
 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายพชร  สุวรรณโชติ 54 หมู่ 6 ซอยบ้านแลง 25     ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง 21000 081 8655213
 
 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นางทองสุข  ทับอุไร 113/5 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท      ตำบลตะพง อำเภอเมือง       จังหวัดระยอง 21000 086 1453755
038 998633
tongsuk-2515@
hotmail.com
นิเทศศาสตร์   นายธงชัย  ว่องสวัสดิ์ 158/143 ถนนวิฑูรย์ดำริ       ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง   จังหวัดชลบุรี 20170 080 2191056
087 5758468
thongchai_
wongs@
hotmail.com
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวธิดารัตน์  นนท์ศิริ 88/43 หมู่ 12 ตำบลนาป่า    อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 089 6056630
Puy41_
thidarat@
hotmail.com
วิทยาการจัดการ บัญชี นางสาวอทิตยา  พรมบุตร 35/1 หมู่ 5 ตำบลทับไทร       อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี22140 089 9399775
atitaya.pb@
gmail.com
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวพัชริดา  พงษ์พานิช 35/45 ธนกร 3                  ถนนอดุลย์ธรรมประภาส        ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง      จังหวัดระยอง 21000 091 5795100
mint_rida@
hotmail.com
 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์ส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ทองวิเศษ 89/242 หมู่ 3 ซอย 8             บ้านศักดิ์ทิพย์ 2 ตำบลทับมา      อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 089 1413616
Maitree_t@
JBE.co.th
 

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 6/09/2556