Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนา นครวรรค์
สถานที่อบรม จ.ลพบุรี

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์-E-mail
นิติศาตร์ นิติศาสตร์ นายนคร  เกิดทรง 5/1 หมู่ 9 ตำบลคู้สลอด       อำเภอลาดบัวหลวง            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 089 5402268
รัฐศาสตร์   นายธีระ  ผางทอง 1 หมู่ 7 ตำบลมหาโพธิ        อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15250 089 9034637
memmo1669
 @hotmail.com
รัฐศาสตร์   นายสุชิน  คงสิทธิ์ 14/44-45 ซอยนิกรซอย 1     ตำบลบ้านหมี่   อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 081 3418361
วิทยาการจัดการ       

              รัฐปศาสนศาสตร์       

              การจัดการทั่วไป

นายสมบัติ  ดีเด 214 หมู่ 2 ตำบลหนองเต่า    อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 087 8066187
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ สิบเอกอุกฤษฏ์  มาลัย 35/77 หมู่ 6 ถนนพระยาพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 081 3858205
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นางสาวพรทิพย์  ออกใบ 163 หมู่ 7 ตำบลซัยจำปา       อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 083 6949954
stampnu_230
 @hotmail.com
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นางสาวพรพรรณ  พิศอ่อน 7/1 หมู่ 1 ตำบลกกโก          อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 089 9055985
รัฐศาสตร์   นายบุญเนิน  โกขุนทด 10 หมู่ 10 ตำบลโคกเจริญ     อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 081 2911986
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นายสุรชัย  พลวิชัย 93/1 หมู่ 5 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 086 0434585
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นายวิโรจน์  พุ่มระย้า 124/2 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม     อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15210 089 5504247
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ จ.ส.ต.สมชาย  แดงงาม 255/29 ถนนนเรศวร             ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 087 6660119
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นายธวัชชัย  วงศ์ยะลา 92 หมู่ 10 ตำบลท่าวุ้ง         อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 089 1658053
tongnoi@
windowslive. com
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางเสาวลักษณ์  เร่งทอง 114/4 ซอยบ้านโนนมะกอก     ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 089 0846807
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย นายวิจิตร  เกษมสุข 71/33 หมู่ 8 ตำบลโพสะ      อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 089 0503409
รัฐศาสตร์

    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

นางสาวสมปอง กองหิน 213/89 หมู่ 1 ลพบุรีวิลล์        ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 15000 084 7335356
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ ส.อ.อนิรุทธ์  ใบปลอด 227 หมู่ 4 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 089 0805061
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ จ.ส.อ.บุญเทียน  ศรีจันทร์ 44/165 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน 49/2 ซอยกองการภาพ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 080 1458114
tien2517@
gmail.com
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ ส.อ.วราวุธ ศักดิ์วงค์ 1210 หมู่ 5 ตำบลถนนใหญ่    อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 087 2862388
นิเทศศาสตร์   นายสุรสีห์  วรรณพัฒน์ 567 หมู่ 4 ถนนเขาท่าพระ      ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 084 1784789
รัฐศาสตร์   พ.อ.พนม  พรหมศิริ 139/3 หมู่ 8 ตำบลกกโก       อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 085 9695859
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ ส.อ.พิษณุ  วงศ์งาม 30/346 หมู่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160 084 3124989
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ การจัดการการผลิตพืช นายวิทยา  ท้วมวงษ์ 44 หมู่ 8 ตำบลหัวสำโรง       อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 087 8215301

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 6/09/2556