Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนา อุบลราชธานี
สถานที่อบรม จ.ศรีสะเกษ

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์-E-mail
มนุษยนิเวศศาสตร์ พัฒนาการเด็กและครอบครัว นางผ่องศรี พารา 140 หมู่ 9 ตำบลเทอดไท    อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 081 3803269
 
 
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นายชูชาติ  นามวา 104 หมู่ 9 ตำบลบ้านแมด    อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230 088 1191394
 
 
นิติศาสตร์   นายชาญณรงค์  ทวีสาร 862/6 ถนนกสิกรรม            ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง      จังหวัดศรีสะเกษ 33000 089 5848344
Chomphugar
den@gmail.
com
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นางสาวละมัย  พวงพลอย 135 หมู่ 9 ซอยข้างวัดหนองครกถนนศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   33000 089 6291981
 
 
 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   บริหารสาธารณสุข (ป.โท) สาธารณสุขศาสตร์ (ป.ตรี) นางบุบผาชาติ  ทีงาม 444/19 หมู่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 087 2580903
Jingjoe61@
gmail.com
ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา นายสุธา  กรอบทอง 01 หมู่ 4 ตำบลเขิน            อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ33130 086 8787128
 
 
มนุษยนิเวศศาสตร์ พัฒนาการเด็กและครอบครัว นางสาวเพ็ญศรี  กำหอม 1 หมู่ 14 ตำบลขวาจ          อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 087 4235663
 
 
วิทยาการจัดการ          ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ การจัดการทั่วไป         ส่งเสริมการเกษตร นายชาญชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ 20 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท        ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร 35000 081 8776914
SAKSIRISOPON
 @hotmail.com
ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา นายนิรันดร์  ทองสาย 124 หมู่ 15 ตำบลสำโรง       อำเภออุทุมพรพิสัย            จังหวัดศรีสะเกษ 33120 089 8167587
 
 
นิติศาสตร์   นายสุทธิพร  เที่ยงธรรม 44/28 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 081 9766074
 
 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  นิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์       นายยงยุทธ  วิปุละ 1557 ถนนศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 081 4708778
045 614145
yongyut2505@
gmail.com
วิทยาการจัดการ   บริหารรัฐกิจ นายวิภัทรธนชัย  เอี่ยมศรี 442 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 082 8605423
fook_aey@
hotmail.com
วิทยาการจัดการ บริหารรัฐกิจ นางสาวศศิพัฒน์  ซื่อสัตย์ 36หมู่ 6 ถนนแจ้งสนิท          ตำบลหนองชอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 085 4152989
Sasipat.s vesat@gmail. com
มนุษยนิเวศศาสตร์

        อาหารและโภชนาการและ

                 การประยุกต์

นางสาวพชรพรรณ  พลภักดี 9/170 หมู่ 23 ซอยมอเตอร์ไบท์ ถนนชยางกูร 42 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 088 1039476
 
 
 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นายสมยนต์  บุญลี 2 หมู่ 1 ตำบลหมากเขียน      อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   33000 084 9605885
Somy
 
    นายสิริชัย  ภาดี 160/3 หมู่ 10 ตำบลหนองแวง  
      อำเภอกันทรารมย์   
      จังหวัดศรีสะเกษ 33130  

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 6/09/2556