Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช
สถานที่อบรม จังหวัดกระบี่

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป

นายบรรพต  พรหมทวีแสง

เลขที่ 73/2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลนบปริง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา 82000

085-7920783
phromtaweesang@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นายสนธยา  อำลอย

เลขที่ 55/142 หมู่ที่ 2 ซอย 2 ถนนเจ้าฟ้า  ตำบลวิชิต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

081-3961882
asonthaya@gmail.com

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายมานพ  ปัทมาสังขพิทักษ์

เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81170

093-6593675
Manopt_@hotmail.co.th

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นายอรุณ  บุตรหมาน

เลขที่ 36/2 หมู่ที่ 6 ถนนสุสานหอย
ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

082-8007878
arunabc@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์

นางสาววิยะดา  ห้าหวา

เลขที่ 114 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 81120

090-8692318
Natnicha576@gmail.com

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นางสุมาลี  ชลธี

เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170

098-5458537
Muna_chonlatee@hotmail.com

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป

นางสาวสิริกานต์  ศิริสวัสดิ์

เลขที่ 934 หมู่ที่ 2 ซอยศรีบารมี ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ 81130

089-7266387
075-636162
Sirikan_006@hotmail.com

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต

นายอุเทน  สิรภูวดล

เลขที่ 131 ซอย 5 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

084-8472107
My3ea40_60@hotmail.com

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายทนนธ์  รอดคืน

เลขที่ 3/74 ถนนศรีเสนา ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

082-4263348
076-252030
Thanon_rodkuen@hotmail.com

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557