Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์
สถานที่อบรม จังหวัดอ่างทอง

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

มนุษยนิเวศศาสตร์

อาหาร โภชนาการและการประยุกต์

นางสาวราตรี  แซ่ตั้ง

เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง 14110

089-9264107
035-631207

มนุษยนิเวศศาสตร์

 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

นางสาวอมรา  กัณหรัตน์

เลชที่ 195 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 14130

089-4409915
035-623298

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาวกมลเนตร เนียนไธสง

เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 8 ตำบ้านหม้อ  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 16120

086-7617877
Kamolnet_n@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การตลาด

นางพิมพ์ทอง  บัวเจ็ดธรรม

เลขที่ 908/15 ซอยหลังป้อมตำรวจ ถนนนายทองเหม็น  ตำบลบางพุทรา
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

095-7788624
bpimtong@yahoo.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

นายพชรพล  แจ้งเอี่ยม

เลขที่ 26/1 ตำบลงิ้วราย  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 16110

082-5500134

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาวปราณี  ขรึมสันเทียะ

เลขที่ 163/7 หมู่ที 6 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

081-9482032
Saw-pranee@hotmail.com

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต

นายประสงค์  จำนงค์ทรัพย์

เลขที่ 4/6 ถนนเทศบาล 11 ตำบลโพสะ  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 14000

089-1497219

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557