Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย
สถานที่อบรม จังหวัดกำแพงเพชร

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

การจัดการการผลิตพืช

นายชาญชัย  มาตยกุล

เลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190

087-8416562
055-860240
Cng_1980@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การตลาด

นายวันชัย  จารุภูมิ

เลขที่ 287/2 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

082-3943246

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายโชค  วัสโสสะ

เลขที่ 41 หมู่ที่ 4 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร

089-4606879

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นายประชุม  รุ่งแจ้งดี

เลขที่ 238/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ
อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก 65140

085-1772110
Prachum2011@hotmail.com

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นางสาวศิริรัตน์  ยิ้มแย้ม

เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเชิง อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 65120

087-3087689

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต

นายชำนาญ  ปรางค์ทอง

เลขที่ 110 หมู่ที่ 16 ตำบลเทพนคร  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

086-2052300

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ธุรกิจการเกษตร

นายศิรศร  วงศ์วิเศษ

เลขที่ 45 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130

081-0196447
Siralove_55@hotmail.com

มนุษยนิเวศศาสตร์

อาหาร โภชนาการและการประยุกต์

นางเพลินตา  โสตา

เลขที่ 129/4 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

087-3075659
plerntasopha@gmail.com

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557