Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
สถานที่อบรม จังหวัดขอนแก่น

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป

นางสาววลัยพร  ภคะวา

เลขที่ 116/1 ถนนมหาชัยดำริห์ ตำบลตลาด  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

087-9534628
Lang2528@gmail.com

มนุษยนิเวศศาสตร์

อาหาร โภชนาการและการประยุกต์

นางสายใจ  พัชรมณีปกรณ์

เลขที่ 38-40 หมู่ที่ 1 ถนนราษฏร์ดำริ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

086-6515545
04461141

มนุษยนิเวศศาตร์

พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

นางสาวจิราพัชร  แสงสว่าง

เลขที่ 466 หมู่ที่ 5 ซอยจิตตาคาม  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000

084-6002089

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นายจีรศักดิ์  ชารีจิต

เลขที่ 190 หมู่ที่ 11 หนองกุง อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น 40140

085-0126680
Chareejit_jee@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางพัชรี  วิริยะพงษ์

เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 35 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

089-8654162
Patcha_vp@hotamail.com

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางจิตราภรณ์  จันที

เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

081-7608454
Jtp_3380@hotmail.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

นายสมชาย  กุลเพชร

เลขที่ 4 ซอย 11 ถนนคุรุสามัคคี
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130

085-7694286
maing@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางจิตรา  สำเภาสุขดี

เลขที่ 141 หมู่ที่ 4 ซอยหนองคู 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

081-7306289
044390290
Tulip_jit@hotmail.com

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป

นางสุไลคอ  นพวงศ์

เลขที่ 314 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

089-7229246

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอานามัยและความปลอดภัย

นางทิภ  สุขพัฒนนิกูล

เลขที่ 222/1 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ
ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

081-9662921
044-419224
tipsuk@icloud.com

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาวณิชนันทน์ เหมสูงเนิน

เลขที่ 184 หมู่ที่ 5 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
30380

089-7221061
Nitchanan_h@yahoo.co.th

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาววัลลี  อุโท

เลขที่ 28/5 ถนนเทศบาล 20 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

090-9534127

เกษตรศาตร์และสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางสาวสารภี  เสาวภาคเทพี

เลขที่ 31/268 หมู่ที่ 17 ซอย 42 ตำบลบึงคำพร้อย  อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

087-2629059
Noonu_sa@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาวศุภกนิษฐ์  วิชัย

เลขที่ 261/4 หมู่ที่ 11 ซอยหลัง ร.ร.ปักธงชัย ประชานิรมิตร ถนนสืบศิริ
ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

087-2475275
044-284404
Supa2801@gmail.com

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นายพนมศักดิ์  ลาดบาศรี

เลขที่ 440/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

086-7191977
Ling_ling1477@hotmail.com

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป

นางสาวแสงอุทัย  รัตนจันทร์

เลขที่ 283/3 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

085-6823188
Focus_695@hotmail.com

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นายนรเสฏฐ์  ไหล่จิตรภาชัยกร

เลขที่ 230/22 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

083-3333811
Noraset1974@hotmail.co.th

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557