Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
สถานที่อบรม จังหวัดเชียงราย

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

ศึกษาศาสตร์

การแนะแนว

นางสิริกุล  ไชยวุฒิ

เลขที่ 77 หมู่ที่ 19 ถนนบ้านไร่  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57000

053-712839
087-5776749
Ros.sirikul@gmail.com

ศึกษาศาสตร์

การแนะแนว

นางสาวอภิณธิพร  ไชยชมภู

เลขที่ 774 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

086-6572407
Nuaom7171@gmail.com

ศึกษาศาสตร์

การแนะแนว

นางอัญชลี  ช่างทอง

เลขที่ 457 หมู่ที่11 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 57000

084-8099169

ศึกษาศาสตร์

การแนะแนว

นางฐิติพร  ดอนชัย

เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

084-3787175
053-673137
thitihong@hotmail.com

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์

เลขที่ 84 หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว  จังหวัดน่าน 55120

083-5765401
pranglit@outlook.co.th

ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์

-การจัดการการผลิตสัตว์
-ส่งเสริมการเกษตร

นายกมล  ชัยวงค์

เลขที่ 128 หมู่ที่ 9 ซอย 9 ถนนศรีเวียง  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง จัวหวัดเชียงราย 57000

081-7460470
kamolch@dld.go.th

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

นายจิราวุฒิ  เกตนิ่ม

เลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลหงาว  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

083-5789831
jirawotti@gmail.com

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาวนิตยา  ศักดิ์แสน

เลขที่ 24/1 หมู่ที่  8 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

081-2872373
Jeab_nittaya19@hotmail.com

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นางบุษบารัตน์  กันทะสอน

เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเจีดีย์คำ  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

054-881116
086-1154421
Kung-busabarat@hotmail.com

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557