Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
สถานที่อบรม จังหวัดนครนายก

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางวันเพ็ญ  นิภานันท์

เลขที่ 58/2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

086-3182848

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาวอมรพันธ์  มีศิลป์สม

เลขที่ 39/492 หมู่ที่ 7 บ้านสร้างแกรนด์ 5 ถนนโรจนะ-วังน้อย ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบางประอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

081-7442930
Amornphan2930@gmail.com

ศึกษาศาสตร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

นางณัฐกานต์  กล่อมกูล

เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ถนนขจรเนติยุทธ  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดสระบุรี 12130

091-8820505
085-4098382

วิทยาการจัดการ

การบริหารงานทั่วไป

นางอารีรัตน์  ชนะพันธ์

เลขที่ 271/55 หมู่ที่ 1 ซอยศรีสกุล  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ตำบลสำโรงใต้  อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ  10130

089-0108575
02-7694255
Areerat@megawecave.com

วิทยาการจัดการ

 

นางอนงค์  แสงพรม

เลขที่ 805  หมู่ที่ 65  ซอยวิทยุการบิน  ถนนสุขุมวิท  ตำบลท้ายบ้านใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

083-3028558
saengprom@yahoo.com

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นางสาวกาญจนา  สาโรจน์

เลขที่ 16/21 หมู่ที่ 2 ซอยเรวดี45/1 ถนนเรวดี  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

089-4840366

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

การจัดการการผลิตพืช

นายสมยศ  นาคราช

เลขที่ 148/14 หมู่ที่ 2 ซอยวัดกู้  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

086-0146155
02-5842889
Nakaraeha.jud@gmail.com

รัฐศาสตร์

ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายมณเทียร  มีกัมปนาท

เลขที่ 635 หมู่ที่ 2 ซอยเด่นชัยคอนโด  ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

086-3975494
montienm@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาววันเพ็ญ  อินนนท์

เลขที่ 65/105 บ้านเมฆฟ้าวิลล์  ซอยอุดมสิน  ถนนสุขุมวิท  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

081-2866364
Pen.innon@gmail.com

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นายสมเกียรติ  สมเกียรติสกุล

เลขที่ 160/4 หมู่ที่ 14 ซอย 41/1 ถนนกิ่งแก้ว  ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540

089-8259965

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาววันนา  รักกิจ

เลขที่ 60/66 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางปู 40  ตำบลบางเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

080-2729359
Jeab_sanunmang@gmail.com

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557