Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี
สถานที่อบรม จังหวัดร้อยเอ็ด

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

วิทยาการจัดการ

การบริหารการปกครองท้องที่

นายภัทร  นามพิลา

เลขที่ 2 หมู่ที่  9
ตำบลดงลาน  อำเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

087-45052581
091-0651275
Pattara-101@hotmail.com

- ศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตร์

- การแนะแนว
- ไทยคดีศึกษา

นางสุภาภรณ์  ตาลเอี่ยม

เลขที่ 221 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

093-4917060

มนุษยนิเวศศาสตร์

พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

นางเพ็ญศรี  คำหอม

เลขที่ 59 หมู่ที่ 14 
ตำบลขวาล  อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

087-4235663

ศึกษาศาสตร์

การแนะแนว

นางประดับจิต  เทพวงษ์

เลขที่ 98 หมู่ที่ 3 
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  45130

087-2381430

ศึกษาศาสตร์

การแนะแนว

นางบัวเรียน  มังตา

เลขที่ 110 หมู่ที่ 1  ตำบลสระคู
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

084-9558357
043-580859
Bou_pong@hotmail.com

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

นายชัชวาล  ชวาลศิริโชติ

เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเรือ
อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000

083-3741956
Boyforlove1@hotmail.com

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

นางสาวเทวิกา  วินทะไชย

เลขที่ 195  หมู่ที่ 17 
ถนนรอบเมือง  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

081-0477952
043-624532

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

นางประพิศ  ประเสริฐสังข์

เลขที่ 87 หมู่ที่ 22 ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
45000

085-3142860
Prapis310529@hotmail.com

- นิติศาสตร์
- วิทยาการจัดการ

- นิติศาสตร์บัณฑิต
- การบริหารท้องถิ่น

นายสุนันท์  พลเยี่ยม

เลขที่ 220 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

0982140876

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายชัยภัทร  คำสระคู

เลขที่ 184 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองทุ่ง  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
45130

085-4554826
Chairung50@hotmail.com

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557