Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
สถานที่อบรม จังหวัดราชบุรี

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นางสาวนันทิตา  รัตนศิธร

เลขที่ 64 หมู่ที่ 5 ตำบลแควน้อย
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

088-4598798
083-7083169
Milky_nui@hotmail.com

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นายธนพงศ์  มุนินทร์สาคร

เลขที่ 10 ถนนสามัคคี  ตำบลโพธารา  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

086-3813886

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายสิทธิชัย  สุดาโมกข์

เลขที่ 20 ถนนประชาเศรษฐกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000

089-4157330
032-321502

วิทยาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต

นางสาวสุนิสา  ชุนระบา

เลขที่ 118 หมู่ที่ 10 ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

098-1594636
034-700331
Sa_tee_1989@hotmail.com

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายสำราญ  หยองเอ่น

เลขที่ 128/1 หมู่ที่ 1 ซอยวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73221

086-0119194

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นายสุทธิชัย  ส่องสว่าง

เลขที่ 55 หมู่ที่ 11 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

081-1429321
092-3833143
Moo261015@hotmail.com

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นายเสกสรรพิสุทธิ์ 
กิตติกรวรเชษฐ์

เลขที่ 36/10 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000 

080-0220964
032-735026

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นายนุชิต  วิโรจพงศ์

เลขที่ 186 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

088-4846880

วิทยาการจัดการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

นางสาวสิริพักตร์  แซ่ปิง

เลขที่ 5/6 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

087-0411416
Siriphak_28@gmail.com
Siriphak_11@hotmail.com

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นายอภิวัฒน์  สายวัน

เลขที่ 42/9 หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

086-5096200

ศึกษาศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นางนิตยา  คเชนทรกำแหง

เลขที่ 11 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 70140

089-0691117
Nittayanew1@hotmail.com

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายพูลลาภ  จิรมิตรมงคล

เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเคย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

089-9959438
Poollap15@gmail.com

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายรังสรรญ  แสงอาทิตย์

เลขที่ 77 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

089-9265344
Rangsan.han@gmail.com

วิทยาการจัดการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

นางนนทลี  แสงอาทิตย์

เลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

086-8040098
082-2953813
032-376339

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นางสาวลัคณาวรรณ  อยู่รัตน์

เลขที่ 539 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

081-1789069

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นางสาวจันทร์เพ็ญ  คูประสิทธิ์

เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

087-5937333

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางรัชนี  แซ่เตียว

เลขที่ 34/2 หมู่ที่ 11  ตำบลบ่อนอก  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

089-829959

มนุษยนิเวศศาสตร์

อาหารโภชนาการและการประยุกต์

นางประภา  ยาประดิษฐ์

เลขที่ 20 หมู่ที่ 20 ซอยวัดบ้านกล้วย ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

098-7492492
032-316431
Fax.032737895
Prapha1598@gmail.com

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นางสาวแสงเดือน ภิรบรรณ์

เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกระเบื้อง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 70110

087-9901425

วิทยาการจัดการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์

นางสาวสุภาวิณี  นุ้ยบุตร

เลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

085-2487389
Amm.suparvineenuybut
@hotmail.com

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางสาวแพงศรี  คำธร

เลขที่ 12/72 หมู่ที่ 4 ตรอกโรมัน  ตำบลท่าข้าม  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

086-1645315
034-287265
Stoupang@hotmail.com

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นางจิรสา  พงษ์สวัสดิ์

เลขที่ 217 หมู่ที่ 2 ตำบลท่านัด  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

084-7237182
Jirasa_ant@hotmail.com

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

การจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม

นางสาวเกตุนภา  สุวรรณเสาร์

เลขที่ 16 หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

081-5264019
ketnapa2011@hotmail.com

ศึกษาศาสตร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

นายฉลวย  คเชนทรกำแหง

เลขที่ 11 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

089-2190534
032-732739
janchaluay@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การบริหารงานทั่วไป

นางสาวผกาวรรณ  จันทร์เสนา

เลขที่ 5/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเจ้า  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

085-6927760
Pakawan_2525@hotmail.com

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

การจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม

นางสาวปรางค์ทิพย์  เก็งแป๊ะ

เลขที่ 171/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 70180

0806529306

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

การจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม

นายมนตรี  พอชู

เลขที่ 17/2 หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180

081-0157388

นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

ร.ต.ท.เสนาะ  เทพอาจ

เลขที่ 343 หมู่ที่ 8 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

087-6646869
sanokka@hotmail.co.th

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาวสิรพิชชา  คล่องแคล่ว

เลขที่ 29/115 หมู่ที่ 5 ซอยเธียรสวน ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองถนน อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

084-5691170
Sirapitcha1988@hotmail.com

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557