Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
สถานที่อบรม จังหวัดสตูล

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

วิทยาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต

นางสาวซูซาน่า  ปิยะตู

เลขที่ 91 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขัน  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

081-6090553
Nui_smn-myfriend@hotmail.com

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอานามัยและความปลอดภัย

นายณัฐศักดิ์  วิจิตรโสภา

เลขที่ 90 หมู่ที่ 13 ซอยบ้านหมอ ถนนทะเลน้อย-ลำปำ ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150

087-2931431

ศึกษาศาสตร์

 

นางสาวนัจญวา  ยังปากน้ำ

เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งหว้า-ตรัง ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า     จังหวัดสตูล 91120

087-2889957
Najyawa-yangpaknam@hotmail.com

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต

นายปกรณ์  สุนทรากร

เลขที่ 19/11 ถนนผดุงดอนยอ  ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

089-7333200
074-613419
Pakorn1538@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นายธีรวัต  เพ็ชรจำรัส

เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพิจิตร  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

081-6990517

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

นางสาวนงรักษ์  ปานยิ่ง

เลขที่ 194/3 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

095-0245338
Toto_parn@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นางสาวนัจญริน  นุ้ยเด็น

เลขที่ 10/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

087-8959287
074-789288
Nutyarin2527@gmail.com

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557