Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 4 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
สถานที่อบรม จังหวัดสระแก้ว

สาขา

วิชาเอก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

ศึกษาศาสตร์

การแนะแนว

นางสาวอัมพร  พันจันทึก

เลขที่ 246 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

081-9959208
Amporn5710@gmail.com

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

การจัดการการผลิตสัตว์

นายเดชา  นาเมืองรัก

เลขที่ 208 หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 27250

089-0953110

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

การบริหารท้องถิ่น

นายพนม  ศรีประเสริฐ

เลขที่ 85 หมู่ที่ 1 ตำบลฟากห้วย  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

089-6057183

นิตศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

นายปิยะณัฐ  ถือพุดซา

เลขที่ 802 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 2700

089-6142988
Jaos147349@hotmail.com

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นายบุญเรือง ขุนหาญ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

089-0980887

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นางสาววรารัตน์  โชคสิทธินันท์

เลขที่ 158 หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

086-0725590
037-421671
Vara-1963@hotmail.com

ศึกษาศาสตร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

นางวรรณี  มีมุ่งกิจ

เลขที่ 175 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 27000

080-0934191
k.lek2509@gmail.com

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นายเฉลิมชัย  กันเกตุทิม

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 5 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

086-1408759

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นายสมชาย  ลืมขำ

เลขที่ 60 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

089-0980900

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นายสุดา  ศรีเคน

เลขที่ 398 หมู่ที่ 5 ซอย 3 ถนนสุวรรณศร  ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 27120

080-11369894
037-233082

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นายสว่าง  แก้วโกมล

เลขที่ 339 หมู่ที่ 9 ตำบลฟากห้วย  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 27120

 

089-5086527

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นายสง่า  คำสมัย

เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

081-9392869
0822558965

วิทยาการจัดการ

การบริหารท้องถิ่น

นายรัตนีย์  โสภา

เลขที่ 245 หมู่ที่ 17 ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

086-1534417

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นางสาวนพรัตน์  แก้วอิน

เลขที่ 430/37 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านเอื้ออาทรท่าตูม  ถนน 304 ตำบลท่าตูม  อำเภอศรีมหาโพธิ์  จังหวัดปราจีนบุรี 25140

081-8684694
Nopp966@hotmail.com

 

 

นายวิลาศ  บุญมั่น

เลขที่ 15 หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

082-2566798

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 01/10/2557