Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอน รุ่นที่ 1 ศูนย์วิทยพัฒนา ลำปาง

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศสำนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

นายชัชวาล  อินเขียน

343/11 หมู่ 4 ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50210

089-6356446
053-581686-9

รัฐศาสตร์

นิติศาสตร์

เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
นิติศาสตร์

นายสมหมาย  กำแพงเพชร

349 หมู่ 5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

089-7018300
054-228001-4

ศึกษาศาสตร์

ปฐมวัย

นางจิตราภรณ์  อุดมโภไคย

235/1 หมู่ 9 ซ.44 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน   ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150

053-558273

ศึกษาศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นายสุข  ปุ๊ดแค

151 หมู่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

081-0348143

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

นายศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี

474 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

081-7248287
054-237237

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

นายสันทัด  มั่นคง

บริษัทกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว
388 หมู่ 01 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

084-4264609

วิทยาการจัดการ

การจัดการการท่องเที่ยว

นางอุบล  พันสะคาม

20/15 หมู่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

089-8531194
053-283999

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวอุทยาพร  ชาครไพบูลย์

115 ซ. 4 หมู่บ้านเขลางค์นิเวศน์1 ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

084-6652139

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางดลฤดี  พิมพ์สว่าง

163 หมู่ 11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

080-4957994
053-581002-8

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางปาลีลักษณ์  ศรีนิ่มนวล

58/21 หมู่ 5 ซ.วัดพระนอนขอนม่วง ถ.โชตนา
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

086-1834852
053-890423

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายสุตนันท์  เหมอดิศัย

บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด
366 หมู่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

081-3661392

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายสุพล  สุดา

300/111 หมู่ 21 ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง จ.ลำพูน  51000

081-1646364

มนุษยนิเวศศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)

โภชนาการชุมชน 4 ปี

นางประกายทอง  ตันเสนีย์

4/1  ซ.8  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

085-0370873
053-821116

มนุษยนิเวศศาสตร์ 

โภชนาการชุมชน 

นางสาวมณีสรรค์ พัฒนจันทร์

7 ซ.ทุ่งเวสาลี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

089-4376931
053-213782

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายจักรพงษ์  วงศ์คำ

34 หมู่ 1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร
จ.ลำปาง  52190

081-0253211

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

 

นายสมชาย  ดิษาภิรมย์

25/5  ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

083-7668845

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมป่าไม้

นายอโนทัย  เพียรคงชล

367 หมู่ 2 ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  52190

089-9982182
054-556768

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางคนึงนิจ  ปาระมี

41 หมู่ 2 ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

086-9239563
053-892036 ต่อ 0

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางรัชนียา ณ สงขลา

140 ซ.สันติราษฎร์ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง  52000

081-5306745
054-356395

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายเศวต  งามธุระ

151 หมู่ 9 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

081-4721106

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายนรินทร  บุตรท้วม

160/4 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  50180

081-4583357


 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 14/12/2553