Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอน รุ่นที่ 1 ศูนย์วิทยพัฒนา สงขลา

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป

นายวีรพงษ์  ยังมี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จ. สงขลา   439 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง
จ. สงขลา 90120

083-1945071
074-333555

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

นายบัญชา  คงยะฤทธิ์

9 หมู่ 2 ต.คลองเปียะ  อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130

086-9688003

ศึกษาศาสตร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

นางสาวกาญจนา  พงษ์พานิช

53 ถ.ชัย-เพชรมงคล  ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  90000

086-2889599

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจ

นางอรัญญา  อ่อนรักษ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา
168 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  90000

081-9632256
074-336080 ต่อ 11

วิทยาการจัดการ

บริหารรัฐกิจ

นายสมใจ  สุขแสงชู

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 
200 หมู่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000

081-9590318

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวใบต๊ะ  หมัดสมัน

133 หมู่ 13 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

086-9636562
074-346320

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวอภิญญา  นนทะสร

92/2 หมู่ 5 ถ.ลพบุรีราเมศวร์  ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

081-8986589
074-211871

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจ

นางสาวปาริชาติ  ชัยรักวงศ์

17  ซ.41  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

081-8984460
081-5427969
074-360292

วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์
สารสนเทศทั่วไป

นายธีระพล  เทพเรือง

4 หมู่ 2 ซ.เมืองใหม่ 6 ซ.1  ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

086-9562131

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

จ่าอากาศเอกฉัตชัย  สกุลแก้ว

กองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
90115

089-8672620

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นางหวานใจ  วีรจินดาพงษ์

207/82 หมู่ 1 ซ.สกุลทิพย์ 1 ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

081-5999822

รัฐศาสตร์

 

นางสุภาพรรณ  สุนันต๊ะ

232 ซ.18 ถ.สุทธิสมิทร์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

081-2779202

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางนิชดา  จันทร์แท่น

207/19 หมู่ 1 ซ.สกุลทิพย์ 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

081-5987325

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

สหกรณ์ (ป.ตรี)

สหกรณ์ (ป.โท)

นายมนุชาธิป  วรกาญจนานนท์

6/86 หมู่ 5 ซ.ซอยทวีทรัพย์ ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

087-8998859
074-311038

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายชูเกียรติ  ช่วยบำรุง

45/5 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
90000

081-6907992

นิเทศศาสตร์

การประชาสัมพันธ์

นางสาวสุรีพร คำพระยา

71 หมู่ 1  ถ.พลีพัฒนา ต.นาทวี อ.นาทวี
จ.สงขลา  90160

084-5682661
074-373557

นิเทศศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

นางสาวปิยะพร  ผิวนวล

13  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา
90000

085-8959504


 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 14/12/2553