Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอน รุ่นที่ 1 ศูนย์วิทยพัฒนา สุราษฎร์ธานี

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ศึกษาศาสตร์

การวัดและประเมินผล

นายรัฐภูมิ  พิกัดพจมานเหมาะ

1 หมู่ 8 ซ.วิทยาลัยและเทคโนโลยีชุมพร
ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร  86220

089-1095811
077-536214

วิทยาการจัดการ

การบัญชี

นางสางสุกัญญา  นารินทร์

129 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000

089-4789234

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นายธนัช  ทารีธาร

24 หมู่ 8 ต.ท่ามะพลา  อ.หลังสวน
จ.ชุมพร  86110

089-9095222
077-541139

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวนภาภรณ์  พรหมจันทร์

357/1 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000

081-6064770
086-4768715

วิทยาการจัดการ

การบัญชี

นางธนภร  จันทร์ดี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี
100/1 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี  84000

089-4740953

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางดารารัตน์  นิลสม

131/11 หมู่ 1 ซ.นายพัน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000

084-6261619
077-222249

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

จ่าสิบเอกสมหวัง  นาคฤทธิ์

165/1 หมู่ 4 ต.หลักช้าง  อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250

081-8947459

นิติศาสตร์

 

นายคนัช  อุดมนิวิฐ

55/3 หมู่ 5 ถ.ปาน้ำตาปี ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000

089-7308651
077-284770

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางสาวกัฐฑิมา  แซ่ตั่น

61  หมู่ 1  ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86150

087-2644795

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายพันธศักดิ์  หนูจีนจิตร์

130/86 หมู่ 2 ซ.โกเตง (หมู่บ้านเบญจพล)
ต.วัดประดู่  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84180

089-6527714
077-200378

นิติศาสตร์

 -

นางสาวกมลพรรณ  อินทร์แก้ว

66/1 หมู่ 1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี 84150

081-9687674

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายวายุ  ส่งเสริม

131/11 หมู่ 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

089-7303114
077-222249

นิติศาสตร์

-

นางสาวณัฐชัตยากร  กัญฐณา

62/89 ซ.ศรีวิชัย 14 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

086-9403128
077-284770

นิติศาสตร์

-

นายศราวุฒิ  สกุลแก้ว

19/27 หมู่ 3  ซ.สบายใจ ถ.เอกชัย
ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 80000

085-8893487

นิติศาสตร์

 

นางสาวอุมาภรณ์  ธรรมปรีชา

2/2 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

086-7425761

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายพงศ์ปณต  สนิท

32/22 ถ.โภคนิเวศน์ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

086-6845268

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
นิติศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์
นิติศาสตร์

นางคณิต  ณ พัทลุง

218/197 ซ.7 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

086-6977239
077-272331 ต่อ 231

รัฐศาสตร์

นิติศาสตร์

นายไพโรจน์  ฤกษ์ดี

24 หมู่ 1 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 84130

081-5690247
077-204683

รัฐศาสตร์


นิติศาสตร์

ความสัมพัน์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

นิติศาสตร์

นายปราโมทย์  ทองจันทร์

26 ถ.บนควน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 84130

086-6903033

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร (ป.ตรี)

เกษตรศาสตร์ (ป.โท)

นายชัยพร  นุภักดิ์

39/136  ซ.หมู่บ้านสินธร-บายพาส  ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000

089-6333411
077-272662

 

 

นายมารุต  คุ้มภยันต์

สำนักงานทนายความทรงยศ ยอดดนตรีและเพื่อน 173/76 หมู่ 1 ซ.วัดโพธิ์ 18
ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000

083-6439690
089-4722150


 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 14/12/2553