Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอน รุ่นที่ 1 ศูนย์วิทยพัฒนา อุดรธานี

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา

นายมณเฑียร  ศรีภูธร 

55 หมู่ 8   ต.ห้วยเกิ้ง  อ.กุมภวาปี
 จ.อุดรธานี  41110

081- 6775139
 

ศิลปศาสตร์

นิติศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป,สนง,ไทยคดีศึกษา

นิติศาสตร์

นายอภิชาติ  นาคอรุณ

208 หมู่ 2  ต.หมูม่น   อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

085-0106390
 

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางเพ็ญสวัสดิ์  วงศ์ตาล

716/12 หมู่ 7    ต.หมากแข้ง   อ.เมือง  จ.อุดรธานี   41000

081- 8725403
042-341535

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวริญรดา  โฉสูงเนิน

199/383 หมู่ 5 ซ. 10  ต.สามพร้าว  อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000

086- 7138646

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางทัศนีย์  บุญสืบ

17   ต.หมากแข้ง   อ.เมือง  จ.อุดรธานี   41000

081- 8720319

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายชัชชัย  ทุยไธสง

128  หมู่ 2 ต.ยางคุ้ม  อ.ท่าคันโท  จ.กาฬสินธุ์  46190

084-5145721

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางสาวธนวรรณ  หงษ์ชัย

27/29  ถนนวัฒนานุวงศ์  ต.หมากแข้ง   อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี   41000

087-216609
042-343152

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางสาวเตรียมใจ  โลมรัตน์

48 หมู่ 15  ต.น้ำโสม  อ.น้ำโสม   จ.อุดรธานี   41210

084-7863069

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

ร.ต.ท.เสกสรรค์  พรหมบุตร

129/14  ถ.โพนพิสนัย ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

084-7866979
 

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางสาวประภสสร  แท้สูงเนิน

69 หมู่ 1  ต.ไชยวาน  อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี  41290

084-6013429
 

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายวิรัตน์  สังเกิด

191 หมู่ 2  ต.สามพร้าว  อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

083-6685561
 

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางสาวธันยพร  นาคะประวิง

96 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม  ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

087-2245515
042-222856

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายบุญมี  บุญธรรม

11/4  ถ.มุขมนตรี  ต.หมากแข้ง   อ.เมือง  จ.อุดรธานี   41000

086- 6420589
042-326392

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายกฤตภาส  อารมณ์รัตน์

137 หมู่ 12  ซ.ศูนย์เด็ก  ต.นิยมสงเคราะห์
อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

081-9742646
042-398406

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายอิสรชัย  อินทรทำนา

92/9 หมู่ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

087-4229756
042-249955

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
นิติศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์
นิติศาสตร์

นางจตุภัทร  นาแฉล้ม

601 หมู่ 7  ต.หมูม่น   อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

081-7681372
042-242599

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์
การศึกษานอกระบบ
แพทย์แผนไทย

นายสุรพงษ์  อินทรวิเชียร

139  หมู่ 1 ต.จุมพล  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  43120

089-8424262
042-471204

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางสาวลั่นทม  พรรษา

22 หมู่ 10  ต.หน้างัว อ.น้ำโสม   จ.อุดรธานี  41210

086-7895300
 

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางสาวกฤศณา  ขาวดีภัทร์

268/9  หมู่ 9  ซ.บ้านหนองเหล็ก ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี   41000

083- 3691929
042-223466

รัฐศาสตร์

ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายสุฤทธิ์  อาษานาม

446  หมู่ 3  ซ.หนองใส 3 ต.หนองนาคำ
อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

089-5747790
042-343111

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายเฉลิมราช  บุราณเดช

13/1  หมู่  6  ต.หมูม่น   อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

082-8850898
 

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

นางนงค์เยาว์  อินทรวิเชียร

119 หมู่ 1   ซ.เทศบาล 30  ต.จุมพล 
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

081-8642850
042-471733


 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 14/12/2553