Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล (2-3)


          1. รูปแบบ-เนื้อหา

           โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเป็นโครงการฝึกอบรมที่จัดให้แก่นักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. และปวส. ในการสมัครเข้าเรียน มสธ. โดยมีรูปแบบและเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้
          
รูปแบบ :  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  การระดมความคิด ฝึกปฏิบัติการทำแบบทดสอบและการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม
           เนื้อหา  :  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแสวงหาแนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองด้วยการพัฒนาความจำด้วย   mind map และการสร้างความมั่นใจในการศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น

       2. ช่วงเวลาการดำเนินการ

           ช่วงเวลาการจัดเดือน เมษายน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2560 จำนวน 4 จังหวัด กระจายจังหวัดตามพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด ศูนย์ฯละ 1 จังหวัด

       3.ขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิต โทร. 02-504-7635, 02-504-7696

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 07/04/2560