Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล (4)


โครงการแนะแนวเสริมสร้างศักยภาพการศึกษา(4) ภาคการศึกษาที่ 2/2553


      โครงการแนะแนวเสริมสร้างศักยภาพการศึกษา (4) เป็นโครงการที่จัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีวุฒิการศึกษา ม.3 ,ม.6 ,ปวช. หรือเทียบเท่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางปฏิบัติตนสู่ความสำเร็จทางการเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   

  ลำดับที่

          สถานที่จัดกิจกรรม

               วันที่จัดกิจกรรม

    1

ศวน,มสธ,เพชรบุรี

อาทิตย์ 21 พ.ย 2553

    2

ศวน,มสธ,จันทบุรี

อาทิตย์ 21 พ.ย 2553

    3

ศวน,มสธ,สุโขทัย

อาทิตย์ 28 พ.ย 2553

    4

ร.ร.ขอนแก่นวิทยาคม

อาทิตย์ 28 พ.ย 2553

    5

ร.ร.ปราจีนราษฏร์บำรุง

อาทิตย์ 28 พ.ย 2553

    6

ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

อาทิตย์11 ธ.ค 2553

    7

ร.ร.ศรียาภัย

อาทิตย์11 ธ.ค 2553

    8

ร.ร.ยโสธรพิทยาคม

อาทิตย์19 ธ.ค 2553

    9

ร.ร.พิริยาลัย

อาทิตย์19ธ.ค 2553

   10

ร.ร.สระบุรีวิทยาคม

อาทิตย์19 ธ.ค 2553

 

 

     กำหนดการโครงการแนะแนวเสริมสร้างศักยภาพการศึกษา(4) ภาคการศึกษาที่ 2/2553

      08.30-09.00 น.                    ลงทะเบียน
      09.00-09.30 น.                    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
      09.30-10.30 น.                    กิจกรรมฝันทำได้
      10.30-11.30 น                     การวางแผนสู่ความสำเร็จทางการเรียน
      11.30-12.00 น                     แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเรียน
      12.00-12.45 น                     พักรับประทานอาหารกลางวัน
      12.45-13.15 น                     เพลงสัมพันธ์
      13.15-14.15 น.                    การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ
      14.15-15.15 น.                    การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง
      15.15-15.30 น.                    ตอบคำถามและสรุปการอบรม


          1. รูปแบบ-เนื้อหา

          โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเป็นโครงการฝึกอบรมที่จัดให้แก่นักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. และปวส. ในการสมัครเข้าเรียนมสธ. โดยมีรูปแบบและ เนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้ รูปแบบ : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การระดมความคิด ฝึกปฏิบัติการทำแบบทดสอบ และ การให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม เนื้อหา : การวางแผนสู่ความสำเร็จทางการเรียน แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ การพัฒนาความภูมิใจในตนเอง เป็นต้น

       2. ช่วงเวลาการดำเนินการ

           ช่วงเวลาการจัด เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม จำนวน 10 จังหวัดกระจายจังหวัดตามพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ศูนย์ฯละ 1 จังหวัด

       3.ขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิต โทร. 02-504-7636 , 02-504-7629

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update :03/11/2553