สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล พันเอกบุญเติม  แสงดิษฐ

- นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2540

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษา      ร.ร.วัดใหญ่โพหัก                         ปี พ.ศ.2512
         - ระดับมัธยมศึกษา       ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)       ปี พ.ศ.2517
         - ระดับปริญญาตรี        ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า                                                          
                                      คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์              ปี พ.ศ.2522
                                      ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
                                      คณะแพทยศาสตร์                          ปี พ.ศ.2524
         - ระดับปริญญาโท       ม.มหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์         ปี พ.ศ.2529            
                                      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             
                                      คณะพุทธศาสตร์                            ปี พ.ศ.2552
ผลงานที่ได้รับรางวัล

      - ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      - ปี 2552 ได้รับรางวัลที่ 2  “บทความฟื้นวิชาลงพิมพ์ในเวชสารแพทย์ทหารบก” จากกรมแพทย์ทหารบก

หน้าที่การงานปัจจุบัน
        

    ผู้อำนวยการ กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

ที่อยู่ปัจจุบัน
       
    50 ม.12 กฤษดานคร 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.  10170   boonterms@yahoo.com

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553