Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ – สกุล  ฉวี  กุกำจัด

ที่อยู่     107 ม.7 บ้านเกษตรสมบูรณ์  ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์    08 – 5638 - 4411      
E-mail :   payup_k@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเกษตรสมบูณณ์               ปี พ.ศ. 2528                            
- มัธยมศึกษา       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.น้ำยืน                                ปี พ.ศ. 2535
- ปริญญาตรี        ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)           ปี พ.ศ. 2550
                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
                 
หน้าที่การงานปัจจุบัน
- ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ปี 2551  ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” วันครู ครั้งที่ 42 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552