สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น (Talent)
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ-สกุล  กันยารัตน์  สุขะวัธนกุล 
 
ที่อยู่  649/62 ซอยสกลเมืองทอง 1  ถ.สันติธรรม ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 08 – 1422 – 5299                           
 E-mail : krm_sks@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา                 โรงเรียนทรงวิทยา                                         ปี พ.ศ. 2530
- มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว                                  ปี พ.ศ. 2533
- มัธยมศึกษาตอนปลาย      ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ     ปี พ.ศ. 2534       
- ปริญญาตรี                   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ปี พ.ศ. 2540 เกียรตินิยมอันดับ 2                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
                                 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)     ปี พ.ศ. 2551  
                                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท                 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ปี พ.ศ. 2545
                                  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

หน้าที่การงานปัจจุบัน
- อาจารย์  สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและประยุกต์การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ปี 2552 ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร
- ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552