Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ-สกุล  คำพูล  จันทรา 
   
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 37 ม.19 บ้านทรายขาว  ต.นาเมือง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  45120
โทรศัพท์    08 – 5304 – 6183 , 08 – 7353 – 6273
     
ประวัติการศึกษา 
- ประถมศึกษา    โรงเรียนบ้านเมืองไพร (เมืองไพรวิทยาคาร)              ปี พ.ศ. 2520     
- มัธยมศึกษา        โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์                                ปี พ.ศ. 2523
- พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (พ.กศ.) กรมการฝึกหัดครู            ปี พ.ศ. 2527
- ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)   กรมการฝึกหัดครู                           ปี พ.ศ. 2530
- ปริญญาตรี         ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์)       ปี พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                  
หน้าที่การงานปัจจุบัน 
ครู โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลงานที่ได้รับรางวัล 
- ปี 2551  ได้รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น” (อัจริยภาพทางคณิตศาสตร์)จากสำนักงานเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (ลุ่มน้ำยัง) 

ได้รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์”จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนร้อยเอ็ดได้รับประกาศนียบัตร “อาจารย์ประสานงานร่วมทีมโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยูเนสโก”จากชมรมพุทธศาสตร์สากล  ได้รับวุฒิบัตรการผ่าน “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน”จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนร้อยเอ็ด

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552