Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ-สกุล  นันต์ทา  เลิศวิไลนริศ

ที่อยู่    63/ 210 หมู่บ้านทิพย์มณฑล ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์   08 – 1341 – 2918        
E-mail : jeab_nanta @hotmail

ประวัติการศึกษา 
- ประถมศึกษา     โรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี                                 ปี พ.ศ. 2531
- มัธยมศึกษา      โรงเรียนสงวนหญิง  จ.สุพรรณบุรี                                ปี พ.ศ. 2537
- ปริญญาตรี       สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                             ปี พ.ศ. 2541
- ปริญญาโท       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)             ปี พ.ศ. 2551                                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
                  
หน้าที่การงานปัจจุบัน 
- ครู โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร

ผลงานที่ได้รับรางวัล 
- ปี 2551 ได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ดีเด่น”ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จากที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552