สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล  อรอนงค์  กลางนภา

- นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษา   ร.ร.เมืองกำแพงเพชร                     ปี พ.ศ.2519
         - ระดับมัธยมศึกษา    ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม                 ปี พ.ศ.2524
         - ระดับปริญญาตรี      ว.พยาบาลสวรรค์ประชารักษ์            ปี พ.ศ.2528          
         - ระดับปริญญาโท     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       ปี พ.ศ.2539
                                                      
ผลงานที่ได้รับรางวัล
         - ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  “นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น” จาก สำนักงานสาธารณสุข จ.กำแพงเพชร
         - ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัล “ข้าราชการดีเด่น” จาก ร.พ.กำแพงเพชร
         - ปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล “บุคคลดีเด่น ประเภทข้าราชการพลเรือน” จาก สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกำแพงเพชร

หน้าที่การงานปัจจุบัน        
    พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาร.พ.กำแพงเพชร  

ที่อยู่ปัจจุบัน
       
    ฝ่ายประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษา ร.พ.กำแพงเพชร 382 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  62000

 

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553