Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ-สกุล พนม  จอมอินตา  

ที่อยู่    49 ถ.นาก่วม  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52100 
โทรศัพท์  0 – 5432 - 4646        
E-mail : mor_nom@yahoo.com

ประวัติการศึกษา 
- ประถมศึกษา     โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์                               ปีพ.ศ. 2520
- มัธยมศึกษา      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                      ปีพ.ศ. 2526
- ปริญญาตรี       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2530
- ปริญญาโท       นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต                                         ปีพ.ศ. 2549
                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      
หน้าที่การงานปัจจุบัน 
-  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (รับผิดชอบงานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันและงานสร้างสุขภาพ)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
  
ผลงานที่ได้รับรางวัล 
- ปี 2546   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผลงานการบริหารจัดการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดดีเด่น” ได้รับรางวัลชมเชย “จังหวัดที่มีผลงานด้านบริการสาธารณสุขดีเด่น” (ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด)

- ปี 2547   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผลงานการบำบัดรักษายาเสพติดดีเด่น ได้รับรางวัล “บุคคลผู้มีผลงานด้านนันทนาการดีเด่นด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ” จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ปี 2548   ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดแต่งเพลงรณรงค์เสริมสร้างประชาธิปไตย”จากจังหวัดลำปาง ประกาศเกียรติคุณจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับภาคเหนือ

- ปี 2551   ได้รับรางวัล “นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดี” ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
               ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดดีเด่นภาคเหนือ 
               ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดดีเด่น จ.ลำปาง
    
- ปี 2552   ได้รับรางวัลชมเชย “การนำเสนอผลงานวิชาการยาเสพติดระดับชาติ เรื่องการพัฒนาระบบการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม” จากจังหวัดลำปาง  ได้รับโล่รางวัล “จังหวัดและองค์กรไร้พุงต้นแบบ” จากศูนย์อนามัยที่10 เชียงใหม่ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ 6-8” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552