Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ-สกุล     พจนปกรณ์  ประยูรพรหม 
ที่อยู่   52/4 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000
โทรศัพท์  08 – 3403 – 4140, 08 – 1185 – 0678, 0 – 4481 – 1867   
E-mail : domenonhi@hotmail.com  และ   kurudome@hotmail.com

ประวัติการศึกษา 
- ประถมศึกษา     โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ                                ปี พ.ศ. 2536
- มัธยมศึกษา      โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล                            ปี พ.ศ. 2542
- ปริญญาตรี       - ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย             ปี พ.ศ. 2546
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
                      - รัฐศาสตรบัณฑิต                                     ปี พ.ศ. 2550
                        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                      
- ปัจจุบันกำลังศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สถานบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หน้าที่การงานปัจจุบัน 
- ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ผลงานที่ได้รับรางวัล 
- ปี 2541   ได้รับรางวัล “คนดีศรีเหลืองแดง” จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

- ปี 2542  ได้รับรางวัล “คนดีศรีเหลืองแดง” จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

- ปี 2543   ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภาคภูมิใจ” จากชมรมนักเรียนเก่าอนุบาลชัยภูมิ
- ปี 2551    ได้รับโล่รางวัล “ครูเสมาทอง” เนื่องในวันครูประจำปี 2551จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552