สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล พรรณิภา  นวกุล

- ศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2550

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษา   ร.ร.บ้านท่าพระยาจักร จ.สุพรรณบุรี         ปี พ.ศ.2509
         - ระดับมัธยมศึกษา    ร.ร.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี                       ปี พ.ศ.2515
         - ระดับปริญญาตรี      ม.มหิดล                                        ปี พ.ศ.2537          
         - ระดับปริญญาโท     ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
                                    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ               ปี พ.ศ.2550

ผลงานที่ได้รับรางวัล

         - ปี พ.ศ.2532 ได้รับรางวัล  “ข้าราชการดีเด่น ระดับอำเภอ” จาก กรมการปกครอง
         - ปี พ.ศ.2533 ได้รับโล่เกียรติยศ “ศิษย์เก่า เป็นผู้สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัย” จาก ว.พยาบาลและผดุงครรภ์ราชบุรี
         - ปี พ.ศ.2553 ได้รับโล่เกียรติยศ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” จาก สำนักงานสาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี

หน้าที่การงานปัจจุบัน        
     นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ       สำนักงานสาธารณสุข อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  

ที่อยู่ปัจจุบัน     
    180/1 ม.11 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  72160  Paa_ing@hotmail.com

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553