Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ – สกุล  รุ่งธรรม  ผ่านภพ

ที่อยู่   บริษัทเกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม  จำกัด
เลขที่ 100 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0 – 2817 – 6410 – 22   ต่อ 379
E-mail  : rungtham @ kpithailand.com

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท   เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)    ปีการศึกษา 2551
                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
                    
หน้าที่การงานปัจจุบัน
- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตั้ง / ฝ่ายบริการเทคนิคและวิชาการ บริษัทเกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม  จำกัด

ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ปี 2551  ได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยายดี”  จากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10จากที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552