สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล สถาพร  มุ่งเพียรมั่น

- นักศึกษาปริญญาตรี   สาขาวิชานิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6         ร.ร.ดรุณศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา       ปี พ.ศ.2509
         - ระดับประถมศึกษาปีที่ 7         ร.ร.เทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ จ.ตรัง             ปี พ.ศ.2510
         - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         ร.ร.การช่างตรัง จ.ตรัง                        ปี พ.ศ.2513
         - ระดับปริญญาตรี                   ว.ครูพระนคร กทม.                             
                                                 คณะครุศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ2)        ปี พ.ศ.2525

ผลงานที่ได้รับรางวัล

        - ปี พ.ศ.2543 ได้รับโล่ “อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น” จากกระทรวงยุติธรรม
        - ปี พ.ศ.2545 ได้รับรางวัล “ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2544” จากศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
        - ปี พ.ศ.2545 ได้รับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์- แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์”จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
        - ปี พ.ศ.2552 ได้รับโล่เกียรติคุณ “เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและ เยาวชนสาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน” จากคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

หน้าที่การงานปัจจุบัน
        
         อาจารย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

ที่อยู่ปัจจุบัน
       
         70/12 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000     mung_yin@hotmail.com

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553