Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ – สกุล  สุชาดา  ช่วยสงเคราะห์     
                 
ที่อยู่  374 หมู่ 9 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 08 – 1385 – 6271               
E- mail :  WATTANA218_HEALTH@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษา     โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จ.ปราจีนบุรี                  ปี พ.ศ. 2523
- มัธยมศึกษา      โรงเรียนกบินทร์วิทยา จ.ปราจีนบุรี                   ปี พ.ศ. 2528
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)                       ปี พ.ศ. 2532
                     วิทยาลัยพยาบาลวชิระพยาบาลกรุงเทพมหานคร
- ปริญญาตรี      พยาบาลศาสตรบัณฑิต                                   ปี พ.ศ. 2552
                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
                  
หน้าที่การงานปัจจุบัน
- พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ สถานีอนามัยคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ผลงานที่ได้รับรางวัล

- ปี 2550  ได้รับรางวัล “ชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ”        
จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ร่วมกับโรงพยาบาลวัฒนานคร
ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ” จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และสำนักงานสาธารณสุข, จังหวัดสระแก้ว

- ปี 2551 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ”จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้วได้รับรางวัล “ผลการดำเนินงานดีเด่น การบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน” จากกรมสุขภาพจิต  ได้รับคัดเลือกเป็น “ชมรมตัวอย่างด้านการฟื้นฟูผู้บกพร่องทางจิตในชุมชน”จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

- ปี 2552  ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน “รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนของ สอ.คลองมะนาว” ในงาน“มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 (Community Health & Primary Care  Expo 2009) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ชมรมคนอ่อนหวาน มัน เค็ม พิชิตใจได้ด้วยโปรแกรมมหัศจรรย์” ในงาน 90ปี สาธารณสุขไทย 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดผลงานนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ”จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานครร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒนานคร

 


นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552