สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล ดร.สุดารัตน์  ธีระวร

- นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
- ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2529

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษา    ร.ร.รามันห์                                  ปี พ.ศ.2515
         - ระดับมัธยมศึกษา     ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา             ปี พ.ศ.2520
         - ระดับปริญญาตรี      ว.พยาบาลภาคใต้ จ.สงขลา               ปี พ.ศ.2524
                                    ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
                                    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ             ปี พ.ศ.2529
         - ระดับปริญญาโท      ม.มหิดล                                     ปี พ.ศ.2533
         - ระดับปริญญาเอก     ม.มหิดล                                     ปี พ.ศ.2545          

ผลงานที่ได้รับรางวัล

         - ปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล “คนดีศรีอนามัยดีเด่น” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
         - ปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล  “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552” จาก สำนักนายกรัฐมนตรี 

หน้าที่การงานปัจจุบัน
        
        นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา

ที่อยู่ปัจจุบัน
       
         19/1 ถ.ผังเมือง 1 ซ.1 อ.เมือง จ.ยะลา  95000                  
                sudaratipsr@gmail.com

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553