Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ – สกุล    ถนอม  ผิวสว่าง       
              
ที่อยู่     9  หมู่ที่ 9  บ้านฝายเจริญสุข  ถ.หัวฝายม่วงดง ต.โนนสะอาด  อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี  41240
โทรศัพท์   08 – 9585 – 2199                
E-mail :   tanom2505@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา     โรงเรียนบ้านนาขาม                                          ปี พ.ศ. 2519
- มัธยมศึกษา        โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่เขื่อนอุบลรัตน์                  ปี พ.ศ. 2520
- ปริญญาตรี         วิทยาลัยครูอุดรธานี                                         ปี พ.ศ. 2529
- ปริญญาโท         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนว)                ปี พ.ศ. 2551
                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                    
หน้าที่การงานปัจจุบัน
-  ตำแหน่ง ครู คศ.3   ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  

ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ปี 2552  ได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีมาก แบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโทกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่  12 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 จากหน่วยงานคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552