สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ  สกุล วนิดา  บำรุงพงษ์

- ศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2549

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษา                   ร.ร.ทหารอากาศบำรุง          ปี พ.ศ.2527
         - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์          ปี พ.ศ.2530
         - ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง          ว.เทคนิคชัยนาท               ปี พ.ศ.2535
         - ระดับปริญญาตรี                      ม.ราชภัฏสวนสุนันทา          ปี พ.ศ.2540
         - ระดับปริญญาโท                     ม.สุโขทัยธรรมาธิราช        
                                                    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์        ปี พ.ศ.2549

ผลงานที่ได้รับรางวัล
         - ปี พ.ศ.2551 ได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์”จากเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
         - ปี พ.ศ.2552 ได้รับโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติครูดีเด่น “หม่อมงามจิตต์-บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2552 จากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

หน้าที่การงานปัจจุบัน
        
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ เขตบางแค กทม.

ที่อยู่ปัจจุบัน
       
          356 / 97 พิบูลย์คอนโดทาวน์ ซ.เขมาเนรมิตร

 

 

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553