Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ – สกุล วัชรียา    แจ่มใส   

ที่อยู่ปัจจุบัน          โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ที่ทำงาน   0 – 4322 – 5637  ต่อ 266  มือถือ 08 – 6458 – 5709    
                                E-mail  :  vatsareya@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

                - ประถมศึกษา      โรงเรียนบ้านพอกน้อยบดมาด                           ปี พ.ศ.  2514
                - มัธยมศึกษา       โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล                             ปี พ.ศ.  2517
                - ปริญญาตรี         วิทยาลัยครูสกลนคร                                     ปี พ.ศ. 2528
                - ปริญญาโท        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนว)              ปี พ.ศ. 2552 
                                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน้าที่การงานปัจจุบัน

- ครู คศ.3   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  

ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ปี 2544   - ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทเอกสารประกอบการสอน ในการประกอบ   สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน จากสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  

- ปี 2545   - ได้รับรางวัลครูแกนนำที่มีผลงานยอดเยี่ยม จากสำนักงานสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแก่น 
                - ได้รับรางวัลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดำเนินงานระบบ   ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ จากกรมสามัญศึกษา 

- ปี 2547   - ได้รับรางวัลดีเด่นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ สาขาวิชาแนะแนว   จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
                - ได้รับรางวัลผู้ประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม   จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

- ปี 2548   - ได้รับโล่รางวัลนักจิตวิทยาแนะแนวดีเด่นระดับประเทศ จากสมาคมแนะแนว   แห่งประเทศไทย 
               - ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่นระดับเหรียญทอง สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
                - ได้รับรางวัลครูผู้ส่งเสริมนักเรียนให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นผู้เสียสละ อุทิศตน และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

- ปี 2549   - ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “เพชรน้ำหนึ่ง” ประเภทครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมจากนิตยสารเพชรแผ่นดิน

- ปี 2551   - ได้รับรางวัลนักจิตวิทยาแนะแนวดีเด่น ในโครงการพัฒนาครูจิตวิทยาแนะแนว   จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

- ปี 2552   -  ได้รับรางวัลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (Person Awards)  ประเภทครูผู้สอน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต


 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 21/09/2552