สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล พ.ต.ท.วิจิตร  โพธิ์สิทธิพันธุ์

- นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
- ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2548

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษา   ร.ร.บ้านกงวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น            ปี พ.ศ.2504
         - ระดับมัธยมศึกษา    ร.ร.สงเคราะห์นิยมวิทยา จ.ขอนแก่น         ปี พ.ศ.2510
         - ระดับปริญญาตรี     ม.สุโขทัยธรรมาธิราช        
                                    สาขาวิชานิติศาสตร์                            ปี พ.ศ.2548

ผลงานที่ได้รับรางวัล

        - ปี พ.ศ.2547 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ ป้องกันยาเสพติดดีเด่น” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
        - ปี พ.ศ.2548 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ มีผลงานดีเด่น”    จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
        - ปี พ.ศ.2551 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่  ด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น กลุ่มสารวัตรขึ้นไป” จากตำรวจภูธรภาค 4
        - ปี พ.ศ.2551 ได้รับเกียรติบัตร “ผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” จากจังหวัดบุรีรัมย์
        - ปี พ.ศ.2552 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ มีผลงานดีเด่น” จากตำรวจภูธรภาค 3

หน้าที่การงานปัจจุบัน
        
         รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

ที่อยู่ปัจจุบัน
       
         สถานีตำรวจภูธรละหานทราย อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์  31170

 

 

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553