สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล พันโทยุทธกูล  คนสอน

- ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2549

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษา   ร.ร.บ้านโกทาเภสัชวณิชวิทยาคาร    จ.ขอนแก่น                ปี พ.ศ.2518
         - ระดับมัธยมศึกษา     ร.ร.สงเคราะห์นิยมวิทยา               จ.ขอนแก่น                ปี พ.ศ.2521          
         - ระดับปริญญาตรี       ม.สุโขทัยธรรมาธิราช                  สาขาวิชารัฐศาสตร์       ปี พ.ศ.2549

ผลงานที่ได้รับรางวัล

         - ปี พ.ศ.2553 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น” จากกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2

หน้าที่การงานปัจจุบัน
        
         ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน    กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000

ที่อยู่ปัจจุบัน  
        113/21 ซ.ใจสำราญ ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553