กิจกรรมปี 2558

กิจกรรม " Scenario Planning "
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การวางแผนระยะยาวขององค์กร
ด้วยการสร้างแผนภาพเหตุการณ์ ( Scenario Planning )
ณ ห้องประชุม 2604 อาคารวิชาการ 1 ส่วนต่อเติม ชั้น 6
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 จัดโดย งานยุทธศาสตร์และประเมินผล กองแผนงาน

   
 
 
 

 

 

 

 

     

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th