การจัดการความรู้   ปี 2560

กิจกรรมการจัดการความรู้
 

" การจัดทำแผน และการติดตามประเมินแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน"

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หัองประชุม 1608 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th