การจัดการความรู้   ปี 2558

 
:: KM : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มสธ.ระยะ 5ปี
สู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th