การจัดการความรู้   ปี 2559

กิจกรรมการจัดการความรู้
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

" การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาดัวย Pivot table และ Pivot chart ใน excel "

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 สำนักคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารบริการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     
     
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th